heti szakasz március 4-én

TRUMÁ   „Készítsetek nekem szentélyt, hogy köztük lakozzam” (Mózes II. könyve, 25. fejezet 8.vers). Ezt a heti szakaszunkban található bibliai verset gyakran célzatos fordításban („hogy benne lakozzam”) ültetik át, ami alapvető különbséget jelent a Szentírás eredeti gondolata és a hétköznapi ember felfogása, vagyis a közgondolkodás között. A legtöbben ugyanis úgy vélik, Isten „lakhelye” a templom épületében van. Holott a szent szöveg helyes fordítása: Isten „köztük”, tehát az emberek között, vagy ...

Tovább


heti szakasz február 25-én

MISPATIM   Veéle hamispatim, aser taszim lifnéhem (= ’S ezek azok a törvények, amelyeket elébük helyezz” (Mózes II. könyve, 21. fejezet 1. vers) — e szavakkal kezdődik soros heti szakaszunk, amely közvetlenül a Tízparancsolat után kerül felolvasásra a Tórából. Mózes tehát, a Biblia szerint parancsot kap Istentől, hogy részletesen fejtse ki, mutassa be a gyakorlatban és magyarázza el a nép számára („elébük helyezd”) mindazokat a törvényeket, amelyek (rendkívül tömören és kategorikusan) a Tízparancsolatban már ...

Tovább


heti szakasz február 18.-án

JITRÓ   „Mert Én, az Örökkévaló, a te Istened buzgó Isten vagyok, aki számon kéri az atyák vétkét gyermekeiken, harmad- és negyedíziglen, azoktól, akik engem gyűlölnek. Ám szeretetet gyakorlok ezred íziglen azokon, akik szeretnek engem, és megőrzik parancsolataimat” (Mózes II. könyve, 20. fejezet 5-6. vers). Soros tórai szakaszunk és abban a Tízparancsolat legtöbbet vitatott igéje az imént idézett mondat. Az úgymond „bosszúálló Isten” ( a héber eredetiben Él kaná, valójában buzgó Isten) kifejezésé helyes értel...

Tovább


heti szakasz február 11.-én

B’SALAH   Soros heti szakaszunk legismertebb része Mózes győzelmi dala, amelyet a zsidó nép vezére azután énekelt el, hogy Izrael fiai száraz lábbal átkeltek a Nádas tengeren, míg az egyiptomi sereget elnyelte a szökőár. Közvetlenül a diadalének elhangzása után egy rendkívül furcsa bibliai versre bukkanhatunk: „Mindazokat a betegségeket, amelyekkel Egyiptomot sújtottam, nem hozom rád, mert Én vagyok az Örökkévaló, a te orvosod” (Mózes II. könyve, 15. fejezet 26. vers). Különös és nehezen érthető ez bibliai mondat. ...

Tovább


heti szakasz február 4.-én

BÓ   Az egyiptomi szolgaságból való szabadulásról szól soros heti szakaszunk. „bocsásd el népemet!” — így hangzik a kérés, amelynek azonban a fáraó, érthető módon nem tesz eleget, ezért tíz csapás sújtja országát. Az utolsó csapás kivételével mindannyiszor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten előre tudja, a fáraó nem fogja elbocsátani Izrael népét, sőt maga az Örökkévaló „keményíti meg” a király szívét. Úgy tetszik a történetből, mintha az isteni terv része volna az, hogy Egyiptom királya sorra elutas...

Tovább


heti szakasz január 28.-án

VAÉRÁ   „Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Mindenható Istenként jelentem meg, ám JHVH nevemmel nem váltam ismertté számukra” — így nyilatkozik meg soros heti szakaszunk elején Isten Mózes előtt, amikor az egyiptomi szolgaságból való kiszabadítás történelmi feladatával bízza meg őt. Ahhoz azonban, hogy ennek a híres mondatnak a jelentését feltárjuk, a négy héber betű magyarázatát is meg kell lelnünk. Az itt szereplő négybetűs istennév (görög eredetű tudományos szóval a tetragrammaton) értelmezése, noha szinte ...

Tovább


heti szakasz január 21.-én

SMOT   Mózes második könyvét kezdjük olvasni ezen a szombaton. Itt találkozunk először Mózes nevével és történetével. A zsidóság nagy tanítója igen súlyos körülmények között született. A zsidó nép ez idő tájt rabszolgasorban élt Egyiptomban, ahogyan azt a Bibliában olvassuk: „Megkeserítették életüket súlyos szolgálattal, agyaggal, téglavetéssel és mindenféle rabszolgamunkával a mezőn, minden szolgálattal, amelyre keményen rákényszerítették őket” (Mózes II. könyve, 1. fejezet 14. vers). Sőt, miután a ...

Tovább


heti szakasz január 14.-én

VAJHÍ   Soros heti szakaszunk az idős Jákob ősapa (másik nevén Izrael) betegségével kezdődik, aki halála előtt egybehívja fiait, hogy elbúcsúzzon tőlük, s hogy megáldja őket. A tizenkét fivér ekkor már nagy családdal rendelkező felnőtt férfi, a későbbi zsidó nép törzseinek őse, így az áldás szavai mintegy megelőlegezik a törzsek későbbi sorsát, küzdelmeit és reményeit. Jákob áldása a legtöbb törzsi jelképet (többnyire állat- és növényszimbólumokat) is magába foglalja. A törzsek nevei és szimbólumai: ...

Tovább


heti szakasz január 7.-én

VAJIGÁS   „Juda előrelépett, és így szólt: Mit is mondhatnánk az én uramnak? Mit is szóljunk, mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat. Bizony, mi (mostantól) uram szolgái lettünk, mindannyian, akik kezében a serleget megtalálták. Ő (József) pedig így szólt: Távol legyen tőlem, hogy ezt cselekedjem, hanem akinek a kezében megtalálták a serleget, az legyen a szolgám, ti pedig békességgel térjetek vissza atyátokhoz” (Mózes I. könyve, 44. fejezet 16-17. vers). József és testvérei jól ismert történe...

Tovább


heti szakasz december 31.-én

MIKÉC   „Történt két év múltán, a fáraó álmot látott” (Mózes I. könyve, 41. fejezet 1. vers). Két esztendő telt el — a Biblia elbeszélése szerint — azután, hogy József a börtönben megfejtette a fősütő mester és a főpohárnok álmát, s hogy ígéretét vette ez utóbbinak, nem engedi tovább igaztalanul a tömlöcben tartani az álomfejtő héber rabszolgát, hanem szót emel érdekében a fáraó előtt. József kérése így hangzott: „Hanem emlékezz meg rólam, ha jó (sorod) lesz, kérlek, gyakorolj velem szeretetet, ...

Tovább