heti szakasz december 15-én

Vájigás (1Mózes 44:18–47:27.)  Joseph Recognized by His Brothers (1863 painting by Léon Pierre Urbain Bourgeois)           44. fejezet 44. Akkor odalépett hozzá Júda és mondta: Kérlek, uram, hadd szóljon csak szolgád egy szót uram fülei hallatára és ne gerjedjen föl haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint Fáraó. 19.Uram kérdezte szolgáit, mondván: van-e atyátok vagy testvéretek? 20. És mi mondtuk uramnak: Van nekünk egy öreg atyánk és öregségének gyermeke, a legkisebbik ...

Tovább


heti szaksz december 8-án

  Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.)  Joseph Interprets the Dream of Pharaoh (19th Century painting by Jean-Adrien Guignet)   41. fejezet József és Fáraó 1 És történt két év múltán, Fáraó álmodott, és íme, ő áll a folyam mellett. 2. És íme, a folyamból feljön hét tehén, szép ábrázatúak és kövér húsúak, és legelnek a nádasban. 3. És íme, más hét tehén jön fel utánuk a folyamból, rút ábrázatúak és vékony húsúak; és megálltak a tehenek mellett a folyam partján. 4.És fölfalták a tehenek, a rút ...

Tovább


Heti szakasz december 1-én

  Vájésev (1Mózes 37–40.) 37. fejezet  Joseph's Brothers Sell Him into Captivity (1855 painting by Konstantin Flavitsky)     József és testvérei József álmai   1 És Jákob lakott atyja tartózkodásának országában, Kánaán országában. 2. Ezek Jákob nemzetségei: József, tizenhét éves korában legeltette testvéreivel a juhokat; ő pedig ifjú volt Bilhó fiaival és Zilpó fiaival, akik atyjának feleségei voltak; és elvitte József rossz hírüket atyjukhoz. 3. Izrael pedig jobban szerette Józsefet ...

Tovább


Hetiszakasz november 24-én

Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.) 32. fejezet A félelem Ézsautól Jacob Wrestling with the Angel (1855 illustration by Gustave Doré) 4. És küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő testvéréhez, Széir országába, Edóm földjére. 5. Megparancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: Így szól a te szolgád Jákob: Lábánnál tartózkodtam és időztem mostanáig; 6. és lett ökröm, szamaram, juhom, szolgám és szolgálóm; azért küldtem én, hogy tudtára adjam uramnak, hogy kegyet találjak a te szemeid...

Tovább


HETI SZAKASZ NOVEMBER 17-ÉN

    Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)     28. fejezet   Jákób álma 10. És elment Jákob Beér-Sevából és ment Choronba. 11. Elérkezett egy helyre és meghált ott, mert lement a nap, vett a helység köveiből és feje alá tette; és lefeküdt azon a helyen. 12. És álmodta, hogy íme létra van állítva a földre, teteje pedig az eget éri; és íme, Isten angyalai föl és alá járnak rajta. 13. És íme, az Örökkévaló állt fölötte és mondta: Én vagyok az Örökkévaló, Ábrahámnak, a te atyádnak ...

Tovább


Heti szakasz November 10-én

  Toldot (1Mózes 25:19–28:9.) 25. fejezet Jákób és Ézsau 19. És ezek nemzetségei Izsáknak, Ábrahám fiának: Ábrahám nemzette Izsákot. 20. És Izsák negyven éves volt, midőn elvette Rebekát, az arámi Beszúél leányát, Páddán-Áromból az arámi Lábánnak nővérét, magának feleségül. 21. És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségéért, mert magtalan volt és az Örökkévaló meghallgatta fohászát és fogant Rebeka, az ő felesége. 22.De tolakodtak a gyermekek az ő bensejében. És ő mondta: Ha így van, minek vagyok ...

Tovább


Heti Szakasz Oktober 27-én

Vájérá (1Mózes 18–22.) 18. fejezet Az angyalok látogatása 1 És megjelent neki az Örökkévaló Mámré tölgyeinél, ő pedig ült a sátor bejáratában, a nap hevében. 2. És fölvetette szemeit és látta, hogy íme, három férfiú áll előtte; midőn látta, elébük futott a sátor bejáratából és meghajolt a földig. 3. És mondta: Uram, ha ugyan kegyet találtam szemeidben, ne vonulj el, kérlek, szolgád mellett. 4. Hadd hozzanak egy kis vizet, mossátok meg lábaitokat és dőljetek le a fa alatt. 5. Én pedig hadd vegyek egy darab ...

Tovább


heti szakasz október 20-án

Az ősatyák története   Ábrahám 12. fejezet Ábrahám hivatása 1 És mondta az Örökkévaló Ávromnak: Menj el a te országodból, a te szülőföldedről és a te atyádnak házából azon országba, melyet én neked mutatok. 2. És nagy néppé teszlek téged, megáldalak s naggyá teszem nevedet, hogy áldássá légy. 3. És megáldom azokat, akik téged áldanak és aki téged átkoz, azt megátkozom; és megáldatnak általad a föld összes családjai. 4.És elment Ávrom, amint szólt hozzá az Örökkévaló és vele ment Lót; ...

Tovább


Heti szakasz oktober 13-án

(1Mózes 6:9–11:32.) A vízözön 6. fejezet A bárka építése 9. Ezek Nóé nemzetségei. Nóé igazságos, tökéletes férfiú volt az ő nemzedékében; Istennel járt Nóé. 10.És nemzett Nóé három fiat: Sémet, Chamot és Jefeszt. 11. De megromlott a föld Isten színe előtt és megtelt a föld erőszakossággal. 12. És látta Isten a földet, hogy íme megromlott, mert elrontotta minden test az ő útját a földön. 13. És mondta Isten Nóénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mert megtelt a föld erőszakossággal ...

Tovább


HETI SZAKASZ SZEPTEMBER 22-ÉN

  Háázinu (5Mózes 32:1-52.) 32. fejezet Felhívás a világegyetemhez, hogy figyeljen 1. Figyeljetek egek, hadd szóljak és hallja meg a föld szám szózatát. 2. Permetezzék mint az eső tanításom, hulljon mint a harmat szózatom, mint permetezés a sarjadékra és zápor a fűre. 3. Mert az Örökkévaló nevét szólítom, adjatok dicsőséget Istenünknek! "My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew." (Deuteronomy 32:2.) Isten hűsége és Izrael balgasága 4. A szirt, tökéletes az Ő műve, ...

Tovább