heti szakasz július 7-én

Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.)

25. fejezet
Moses Sees the Promised Land from Afar (watercolor circa 1896–1902 by James Tissot)
Pinchász megjutalmazása

10. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 11. Pinchosz, Eleázár fia, Áron, a pap fia elfordította haragomat Izrael fiairól, midőn buzgólkodott értem közöttük, hogy nem pusztítottam ki Izrael fiait buzgalmamban. 12. Azért mondd: Íme, adom neki békeszövetségemet! 13. És legyen neki és magzatának utána az örökös papság szövetsége, azért, mert buzgólkodott Istenéért és engesztelést szerzett Izrael fiainak. 14. A megölt izraelita férfiú neve pedig, aki megöletett a midjánita nővel, Zimri, Szolú fia, atyai házának fejedelme, Simon törzséből. 15. A megölt midjánita nő neve pedig: Kozbi, Cúr lánya; nemzetségének, atyai házának feje Midjánban.

 

Moab Leads Israel into Sin (illustration from the 1728 Figures de la Bible)
Hadüzenet a midjánitáknak

16. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 17. Szorongassátok a midjánitákat, hogy megverjétek őket; 18. mert szorongattak ők benneteket fondorlataikkal, melyekkel fondorkodtak ellenetek, a Peór dolga által és Kozbi, Midján fejedelmének lánya, az ő testvérük által, aki megöletett a csapás napján, a Peór dolga miatt. 19. És volt a csapás után:

26. fejezet
A második népszámlálás

1. Szólt az Örökkévaló Mózeshez, meg Eleázárhoz, Áron, a pap fiához mondván: 2. Vegyétek föl Izrael fiai egész községének összegét, húsz évestől felfelé atyáik háza szerint, mindazt, aki hadba vonul Izraelben. 3. És szólt hozzájuk Mózes meg Eleázár, a pap, Móáb síkságain, a Jordán partján, Jerichónál, mondván: 4. Húsz évestől fölfelé – amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek és Izrael fiainak, kik kijöttek Egyiptom országából.

 

The Numbering of the Israelites (19th-century engraving by Henri Félix Emmanuel Philippoteaux)

5. Rúbén Izrael elsőszülöttje; Rúbén fiai, Chánóchtól a chánoki család; Pállultól a pálluli család; 6.Checróntól a checróni család, Kármitól a kármi család. 7. Ezek a Rúbéni családjai: és voltak megszámláltjaik: negyvenháromezer és hétszázharminc. 8. Pállu fiai: Eliov. 9. Eliov fiai: Nemúél, Dátán és Ábirám; az a Dátán és Ábirám, a község hivatottjai, kik civódást szítottak Mózes és Áron ellen Kórách községében, midőn civódást szítottak az Örökkévaló ellen. 10. És megnyitotta a föld a száját és elnyelte őket, meg Kóráchot a község halálával, midőn fölemésztette a tűz a kétszázötven férfiút, hogy intő például lettek. 11. Kórách fiai azonban nem haltak meg.

 

The Destruction of Korah, Dathan, and Abiram (illustration from the 1890 Holman Bible)

 

12. Simon fiai családjaik szerint: Nemúéltől a nemúéli család, Jomintól a jomini család, Jochintől a jochini család; 13. Zeráchtól a zárchi család, Soúltól a soúli család. 14. Ezek a Simoni családjai; huszonkétezer és kétszáz.
15. Gád fiai családjaik szerint: Cefóntól a cefóni család, Chággitól a chággi család, Súnitól a súni család; 16. Oznitól az ozni család, Éritől az éri család; 17. Áródtól az áródi család, Áriéltől az áriéli család. 18. Ezek Gád fiainak családjai, megszámláltjaik szerint: negyvenezer és ötszáz.
19. Júda fiai: Ér meg Ónon; és meghalt Ér meg Ónon Kánaán országában. 20. És voltak Júda fiai családjaik szerint: Sélotól a séloni család, Perectől a párci család, Zeráchtól a zárchi család. 21. És Perec fiai voltak: Checróntól a checróni család, Chomultól a chomuli család. 22. Ezek Júda családjai megszámláltjaik szerint: hetvenhatezer és ötszáz.
23. Isszáchár fiai családjaik szerint: Tólától a tólai család, Fuvvotól a funi család; 24. Josúvtól a josúvi család, Simróntól a simróni család. 25. Ezek Isszáchár családjai megszámláltjaik szerint: hatvannégyezer és háromszáz.
26. Zebúlun fiai családjaik szerint: Szeredtől a szárdi család, Élóntól az élóni család, Jáchleéltől a jachleéli család. 27. Ezek a Zebúlun családjai megszámláltjaik szerint: hatvanezer és ötszáz.
28. József fiai családjaik szerint: Menásse és Efráim. 29. Menásse fiai: Mochirtól a mochiri család, Mochir pedig nemzette Gileádot; Gileádtól a gileádi család. 30. Ezek Gileád fiai: Jezertől az iezri család Chélektől a chelki család; 31. Ászriéltől az ászriéli család, Sechemtől a sichmi család; 32.Semidotól a semidoi család, Chéfertől a chefri család. 33. Celofchod, Chéfer fiának pedig nem voltak fiai, hanem leányai; Celofchod leányainak nevei: Machlo, Nóo, Choglo, Milko és Tirco. 34.Ezek Menásse családjai; és megszámláltjaik: ötvenkétezer és hétszáz.


35. Ezek Efráim fiai családjaik szerint: Súszeláchtól a súszálchi család, Bechertől a báchri család, Táchántól a tácháni család. 36. Ezek pedig Súszelách fiai: Éróntól az éróni család. 37. Ezek Efráim fiainak családjai megszámláltjaik szerint: harminckétezer és ötszáz; ezek József fiai családjaik szerint.
38. Benjámin fiai családjaik szerint: Belától a bálei család, Ásbéltól az ásbéli család, Áchiromtól, az áchiromi család; 39. Sefúfomtól a súfomi család, Chúfomtól a chúfomi család. 40. És Béla fiai voltak: Árd meg Naámon: az árdi család, Naámontól a naámi család. 41. Ezek Benjámin fiai családjaik szerint; és megszámláltjaik: negyvenötezer és hatszáz.
42. Ezek Dán fiai családjaik szerint: Súchomtól a súchomi család; ezek Dán családjai, az ő családjaik szerint. 43. A Súchomi minden családjai megszámláltjaik szerint: hatvannégyezer és négyszáz.
44. Ásér fiai családjaik szerint: Jimnotól a jimno család, Jisvitől a jisvi család, Beriotól a berii család.45. Berio fiaitól: Chévertől a chevri család, Málkiéltől a málkiéli család. 46. Ásér leányának neve: Szerách. 47. Ezek Ásér fiainak családjai megszámláltjaik szerint: ötvenháromezer és négyszáz.
48. Náftáli fiai családjaik szerint: Jáchezeéltől a jáchceéli család, Gúnitól a gúni család; 49. Jécertől a jicri család, Sillémtől a sillémi család. 50. Ezek a Náftáli családjai, családjaik szerint; és megszámláltjaik: negyvenötezer és négyszáz.
51. Ezek Izrael fiainak megszámláltjai: hatszázezer és ezerhétszázharminc.

Az ország felosztásáról

52. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 53. Ezeknek osztassék el az ország birtokul, a nevek száma szerint. 54. A nagyobb számúnak adj nagyobb birtokot, a kisebb számúnak pedig adj kevesebb birtokot mindegyiknek megszámláltjai szerint adassék a birtoka. 55. Csakhogy sors útján osztassék el az ország; atyáik törzsének nevei szerint kapjanak birtokot. 56. A sors útján osztassék neki birtoka, akár a nagyszámúnak, akár a kisszámúnak.

A leviták megszámlálása

57. Ezek pedig Lévi megszámláltjai szerint: Gérsóntól a gérsuni család, Kehosztól a kehoszi család, Meroritól a merori család. 58. Ezek Lévi családjai: a Livni családja, a Chevróni családja, a Máchli családja, a Músi családja, a Korchi családja. Kehosz pedig nemzette Ámromt. 59. Ámrom feleségének neve Jóchebed, Lévi leánya, aki született Lévinek Egyiptomban; ez pedig szülte Ámromnak Áront és Mózest, meg nővérüket Mirjámt. 60. És született Áronnak: Nádáb és Ábihú, Eleázár és Itamár. 61. Nádáb és Ábihú pedig meghalt, mikor bevittek idegen tüzet az Örökkévaló színe elé. 62. És voltak megszámláltjaik: huszonháromezer, mind a férfiszemély, egy hónapostól fölfelé, mert nem számláltattak meg Izrael fiaival együtt, mert nekik nem adatott birtok Izrael fiai közepette. 63. Ezek a megszámláltjai Mózesnek és Eleázárnak, a papnak, akik megszámlálták Izrael fiait Móáb síkságain a Jordán partjánál, Jerichónál. 64. Ezek között azonban nem volt senki a Mózes és Áron, a pap által megszámláltak közül, akik megszámlálták Izrael fiait Szináj pusztájában; 65. mert azokról mondta az Örökkévaló, haljanak meg a pusztában; és nem maradt közülük senki, csak Káleb, Jefune fia és Józsua, Nún fia.

Örökösödési törvények

27. fejezet

Celofchod leányai

 

The Daughters of Zelophehad (illustration from the 1897 Bible Pictures and What They Teach Usby Charles Foster)

1. És odaléptek Celofchod leányai, aki Chéfer fia, Gileád fia, Mochir fia, Menásse fia, Menásse József fia családjából volt, ezek pedig leányainak nevei: Máchlo, Nóo, Choglo, Milko és Tirco, 2. és megálltak Mózes előtt és Eleázár, a pap előtt és a fejedelmek meg az egész község előtt, a gyülekezés sátorának bejáratánál, mondván: 3. Atyánk meghalt a pusztában, ő azonban nem volt ama község között, mely összegyűlt az Örökkévaló ellen, Kórách községében, hanem saját vétke által halt meg, fiai pedig nem voltak. 4. Miért vesszen ki atyánk neve családja köréből, mivelhogy nincs fia? Adj nekünk örökséget atyáink fivérei között. 5. És Mózes odavitte ügyüket az Örökkévaló színe elé.
6. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 7. Helyesen beszélnek Celofchod leányai; adj is nekik örök birtokot atyjuk fivérei között és származtasd át atyjuk birtokát rájuk. 8. Izrael fiaihoz pedig szólj, mondván: Ha valaki meghal és fia nincs, akkor származtassátok át birtokát leányára.9. Ha pedig leánya nincs, akkor adjátok birtokát fivéreinek. 10. Ha pedig nincsenek fivérei, akkor adjátok birtokát atyja fivéreinek. 11. Ha pedig atyjának nincsenek fivérei, akkor adjátok birtokát vérrokonának, aki a legközelebbi hozzá családjából és az örökölje azt. És legyen ez Izrael fiai számára a jognak törvénye gyanánt, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Mózes Józsuát jelöli ki utódául
Moses Names Joshua To Succeed Him (illustration from the 1728 Figures de la Bible)

12. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj föl erre az Ábárim hegyére és nézd meg az országot, melyet Izrael fiainak adtam. 13. És miután megnézted, akkor el fogsz takaríttatni népedhez te is, amint eltakaríttatott Áron, a te testvéred; 14. mivelhogy ellenszegültek parancsomnak Cin pusztájában a község pörlekedésénél, hogy megszenteltetek volna a víznél szemük láttára. Az a pörlekedés vize Kádesnél, Cin pusztájában.
15. És szólt Mózes az Örökkévalóhoz, mondván: 16. Rendeljen az Örökkévaló, minden test szellemének Istene, férfiút a község fölé, 17. aki kivonuljon előttük és aki bemenjen előttük, aki kivezesse őket és aki bevezesse őket, hogy ne legyen az Örökkévaló községe, mint juhok, melyeknek nincs pásztoruk.
18. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Vedd Józsuát, Nún fiát, a férfiút, kiben szellem van és tedd kezedet őrá; 19. állítsd őt Eleázár, a pap elé és az egész község elé és adj neki parancsot az ő szemük láttára. 20. Tégy a te fenségedből rá, hogy hallgasson rá Izrael fiainak egész községe. 21. És Eleázár, a pap előtt álljon és az kérdezze meg számára az Urim ítéletét az Örökkévaló színe előtt; az ő parancsára vonuljanak ki, az ő parancsára menjenek be, ő és Izrael minden fiai vele, meg az egész község. 22. Mózes pedig úgy cselekedett, amint az Örökkévaló parancsolta neki; vette Józsuát és odaállította őt Eleázár, a pap elé, meg az egész község elé;23. ő pedig rátette kezeit és parancsot adott neki, amint szólt az Örökkévaló Mózes által.

A hétköznapi és ünnepi nyilvános áldozatok

28. fejezet

A mindennapi áldozatok

 

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Izrael fiainak és mondd nekik: Áldozatomat, kenyeremet, tűzáldozataim szerint, kellemes illatul számomra, őrizzétek meg, hogy bemutassátok nekem a maga idejében. 3. Mondd meg nekik: Ez a tűzáldozat, melyet az Örökkévalónak bemutassatok: egyéves juhokat, épeket, kettőt napjában égőáldozatul, állandóan.4. Az egyik juhot készítsd el reggel, a másik, juhot készítsd el estefelé. 5. És egy tized éfo lánglisztet ételáldozatul, elegyítve egy negyed hin törött olajjal. 6. Állandó égőáldozat, melyet elkészítettek a Szináj hegyén kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak. 7. És italáldozata egy negyed hin egy juhhoz, a szentélyben öntsd ki a részegítő italt italáldozatul az Örökkévalónak. 8.A második juhot pedig készítsd el estefelé; mint a reggelinek ételáldozatát és italáldozatát készítsd el kellemes illatú tűzáldozat gyanánt az Örökkévalónak.

A szombat külön áldozatai

9. A szombat napján pedig két juhot, egyéveset, épeket, meg két tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, és italáldozatát. 10. A szombat égőáldozata ez szombatonként, az állandó égőáldozat és annak italáldozata mellett.

Áldozatok az újhold napján

11. Hónapjaitok elején pedig mutassatok be égőáldozatot az Örökkévalónak, két fiatal tulkot és egy kost, hét egyéves juhot, épeket. 12. És három tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy tulokhoz és két tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy koshoz. 13. És egy-egy tized lánglisztet ételáldozatul, elegyítve olajjal, egy juhhoz; égőáldozat az, kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak. 14. Italáldozataik pedig egy fél hin legyen a tulokhoz, egyharmad hin a koshoz és egynegyed hin bor a juhhoz; ez az újhold égőáldozata újholdanként, az év hónapjai szerint. 15. Meg egy kecskebak vétekáldozat gyanánt az Örökkévalónak; az állandó égőáldozaton kívül készíttessék el és italáldozata.

Peszáchi áldozatok

16. Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján, peszách van az Örökkévalónak. 17. És tizenötödik napján ennek a hónapnak ünnep; hét napon át kovásztalant egyenek. 18. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi szolgai munkát ne végezzetek. 19. És mutassatok be tűzáldozatul égőáldozatot az Örökkévalónak: két fiatal tulkot, meg egy kost és hét egyéves juhot, épek legyenek nálatok. 20. Ételáldozatuk pedig lángliszt, elegyítve olajjal; három tizedet a tulokhoz és két tizedet készítsetek a koshoz; 21. egy-egy tizedet készíts egy juhhoz, a hét juhhoz. 22. És egy bakot vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen értetek. 23. A reggeli égőáldozaton kívül, mely az állandó égőáldozatra való, készítsétek el ezeket. 24. Ezek szerint készítsétek el naponta, hét napon át a kellemes illatú tűzáldozat kenyerét az Örökkévalónak; az állandó égőáldozat mellett készítsétek el, meg italáldozatát. 25. És a hetedik napon szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek.

A Sávuot ünnepének áldozatai

26. A zsengék napján, midőn bemutattok új ételáldozatot az Örökkévalónak, heteitek ünnepén szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek. 27. Mutassatok be égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: két fiatal tulkot, egy kost, hét juhot, egyéveset.28. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet egy tulokhoz, két tizedet egy koshoz; 29. egy-egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 30. Egy kecskebakot, hogy engesztelést szerezzen értetek. 31. Az állandó égőáldozaton és annak ételáldozatán kívül készítsétek el, épek legyenek nálatok, és azok ételáldozatát.

29. fejezet

Rós Hásáná napjának áldozatai

1. A hetedik hónapban, a hónap elsején szent gyülekezés legyen nálatok; semmi szolgai munkát ne végezzetek, a harsonariadás napja legyen az nektek. 2. És készítsetek égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épeket. 3. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet a tulokhoz, két tizedet a koshoz; 4. és egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 5. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen értetek. 6. Az újhold égőáldozatán és annak ételáldozatán kívül, meg az állandó égőáldozaton és ételáldozatán kívül, és italáldozatukat rendeletük szerint, kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.

Az Engesztelés napjának áldozatai

7. És tizedikén ennek a hetedik hónapnak szent gyülekezés legyen nálatok, sanyargassátok magatokat, semmi munkát ne végezzetek. 8. Mutassatok be égőáldozat gyanánt az Örökkévalónak kellemes illatul: egy fiatal tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épek legyenek nálatok. 9. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, olajjal elegyítve, három tizedet egy tulokhoz, két tizedet egy koshoz; 10. egy-egy tizedet egy juhhoz, a hét juhhoz. 11. Egy kecskebakot vétekáldozatnak; az engesztelés vétekáldozatán kívül és az állandó égőáldozaton és ételáldozatán, meg italáldozataikon kívül.

Szukkot ünnepének áldozatai
A sukkah in medievalItaly (1374 manuscript illustration at the British Library)

12. És tizenötödik napján a hetedik hónapnak, szent gyülekezés legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek, üljetek ünnepet az Örökkévalónak hét napig. 13. És mutassatok be égőáldozatot kellemes illatú tűzáldozat gyanánt az Örökkévalónak: tizenhárom fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épek legyenek. 14. És ételáldozatuk gyanánt lánglisztet, elegyítve olajjal, három tizedet egy tulokhoz, a tizenhárom tulokhoz, két tizedet egy koshoz, a két koshoz;15. és egy tizedet egy juhhoz, a tizennégy juhhoz. 16. Egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
17. A második napon pedig tizenkét fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 18.meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz számukhoz képest, a rendelet szerint. 19. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton és annak ételáldozatán, meg italáldozataikon kívül.
20. A harmadik napon pedig tizenegy tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 21. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 22. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
23. A negyedik napon pedig tíz tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 24. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 25. És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
26. Az ötödik napon pedig kilenc tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 27. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 28. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, ételáldozatán és italáldozatán kívül.
29. A hatodik napon pedig nyolc tulkot, két kost; tizennégy egyéves juhot, épeket; 30. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 31. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatain kívül.
32. A hetedik napon pedig hét tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, épeket; 33. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 34. És egy bakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
35. A nyolcadik napon pedig záró ünnep legyen nálatok, semmi szolgai munkát ne végezzetek.36. És mutassatok be égőáldozatul kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak: egy tulkot, egy kost, hét egyéves juhot, épeket; 37. meg ételáldozatukat és italáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz képest, a rendelet szerint. 38. És egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, annak ételáldozatán és italáldozatain kívül. 39. Ezeket készítsétek el az Örökkévalónak ünnepeiteken; fogadalmaitokon, önkéntes adományaitokon kívül, égőáldozataitok, ételáldozataitok, italáldozataitok és békeáldozataitok szerint.

30. fejezet

l. És elmondta Mózes Izrael fiainak mind aszerint, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

________________________________________________________

 

 

RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA:

PINHÁSZ

„így szólt az Örökkévaló Mózeshez, a következők szerint: Pinhász, Elázár fia, Áron pap unokája elfordította haragomat Izrael fiaitól, amikor megtorolta bosszútervemet közöttük, így nm semmisítettem meg Izrael fiait büntetésül. Ezért mondd meg neki: odaadom neked szövetségemet, a békét” (Mózes IV. könyve, 25. fejezet 10-12. vers). Soros heti szakaszunk elején olvassuk e különös szavakat. Az isteni ígéret azért különös, mert Pinhász, Áron főpap unokája voltaképpen gyilkosságot hajtott végre, amikor dárdájával megölte az előkelő Zimrit, a vele bujálkodó moábi prostituálttal együtt.

A különös ígéret megértéséhez, e kérdés megválaszolásához ismernünk kell az előzményeket. Legutóbbi heti szakaszunkban már elmeséltük, hogy a messziről érkezett látnok, Bileám (Bálám) végül átok helyett áldást volt kénytelen mondani Izrael népére. Az idegen próféta története azonban nem fejeződött be a Peór hegy csúcsán elmondott és azóta gyakran idézett szavaival. A varázsló ugyanis nyilván meg akarta szolgálni a királytól kapott nem kevés pénzt, s ezért különös tanáccsal látta el Bálákot, Moáb uralkodóját. Azt javasolta, hogy az országa határát veszélyeztető héberekkel szemben ne katonai eszközzel, ne támadólag, hanem színleg barátságosan lépjen föl, leányait és fiatal asszonyait (akik között szép számmal voltak hivatásos, a helyi vallási kultusz szolgálatába szegődött hölgyek) küldje az ellenség táborába. Ez a sajátságos „jó tanács” elképesztő sikerrel járt: az addig jól szervezett izraeli tábor felbomlott. „Miközben Sittimben tartózkodott Izrael, a nép elkezdett paráználkodni Moáb leányaival, akik hívogatták a népet az ő isteneik áldozataira; a nép pedig evett belőlük, és imádta azok isteneit. Odaszegődött Izrael Báál Peórhoz; s az Örökkévaló haragja felgerjedt Izrael ellen” (ugyanott, 25. fejezet 1-3. vers).

Végül odáig fajult a helyzet, hogy az egyik előkelő törzsfő, Zimri a családi sátrába vitte az idegen kultikus prostituáltat, s még maga Mózes is csak kétségbeesett könnyekkel vette tudomásul a történteket. „Jött valaki Izrael fiai közül, és elhozott testvérei közé egy midjáni asszonyt, Mózes és Izrael fiai egész gyülekezetének szeme láttára, ők pedig sírtak a gyülekezet sátrának bejáratánál…” (ugyanott, 6. vers).

Ekkor lépett elő Pinhász, felkapta dárdáját, és ledöfte mindkettejüket.  Isten haragja ekkor már elérte a népet, és kitört a vész, mivel a büntetés nem maradt el, sőt, az emberek, a családok tagjai is egymás ellen támadtak. „Meghaltak a csapás miatt huszonnégy ezren” (ugyanott, 9. vers). A Biblia szerint az erőszakos fellépés megakadályozta a csapás folytatását, a többiek ugyanis megriadtak, visszatértek családjaikhoz, és felhagytak kicsapongó cselekedeteikkel. Az idegen próféta tanácsa következtében csak nagy erőfeszítéssel, súlyos veszteség árán sikerült úrrá lenni a zavar fölött.

Így nem kell csodálkoznunk, hogy a későbbi (a talmudi) zsidó hagyomány Bileámot a „gonosz” jelzővel látta el, s az sem meglepő, hogy a rosszindulatú tanácsadót a győztesek ellenségüknek tartották, s hogy később, a Józsua vezette honfoglalás idején megölték. “Bileámot, Beór fiát, a varázslót, Izrael fiai karddal ölték meg az általuk legyőzöttekkel együtt” (Józsua könyve, 13. fejezet 22. vers).

Továbbra is jogosnak tetszik azonban a kérdés, hogyan nyerhette el Áron unkája Isten békeszövetségét, egy bármennyire is indokolható gyilkosság árán? A kérdést nem könnyű megválaszolnunk, de tudnunk kell, hogy a héber salom (béke) szavának értelme nem azonos a római pax romana fogalmával, vagyis nem a háború hiányát jelenti. A salom eredeti jelentése „teljesség” (a héber S-L-M gyökből). A béke bibliai fogalma ugyanis ennél több: a szellemi, erkölcsi és anyagi javak teljes harmóniáját fejezi ki, márpedig mindez annak idején a nép számára —sajnos — csak harc, csak erőszakos fellépés árán volt elérhető.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post heti szakasz junius 30-án: bálák
Next post heti szakasz július 14-én