heti szakasz julius 21-én

Dvárim (5Mózes 1:1–3:22.)

A hadköteles férfiak összeszámlálása
1. fejezet

Bevezetés

Moses Speaks to Israel (19th-century engraving by Henri Félix Emmanuel Philippoteaux)

 

 

1. Ezek a szavak, amelyekkel szólott Mózes egész Izraelhez a Jordánon innen, a pusztában, a síkságon, a nádastengerrel szemben, Poron meg Tófel és Lovon meg Cháczérósz és Di-Zohov között. 2. Tizenegy napi út a Chórebtól, a Széir hegye felé Kádes-Bárneáig. 3. És volt a negyvenedik évben, a tizenegyedik hónapban, a hónap elsején, szólt Mózes Izrael fiaihoz mind aszerint, amint az Örökkévaló parancsolta neki az ő számukra; 4. miután megverte Szichónt, az Emóri királyát; aki Chesbónban lakott és Ógot, Boson királyát, aki lakott Ástorószban, Edreiben, 5.A Jordánon innen; Móáb országában kezdte Mózes magyarázni ezt a tant, mondván:

Mózes első beszéde     
A vándorlás áttekintése a Szinajtól Kádésig és buzdítás az engedelmességre (5Mózes 1:6–4:40.)
Parancs indulásra Hórébtól

6. Az Örökkévaló, a mi Istenünk szólt hozzánk a Chóreben, mondván: Eleget laktatok már a hegy alatt. 7. Forduljatok meg és vonuljatok és menjetek az Emóri hegyéhez és minden szomszédjaihoz a síkságon, a hegyen, az alföldön, a déli vidéken és a tenger partján, a Kanaáni országába, a Libánónra, a nagy folyamig, a Perosz folyamig. 8. Lásd, elétek adtam az országot, menjetek be és foglaljátok el, az országot, melyről megesküdött őseiteknek: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja és magzatuknak utánuk.

Bírák kijelölése

9. És szóltam hozzátok abban az időben, mondván: Nem bírlak egymagam vinni benneteket. 10.Az Örökkévaló, a ti Istenetek megsokasított benneteket, és íme ti ma annyian vagytok, mint az ég csillagai sokaságra nézve. 11. Az Örökkévaló; őseitek Istene tegyen hozzátok ezerszer annyit, mint vagytok és áldjon meg benneteket, amint szólt felőletek. 12. Hogy vigyem egymagam fáradalmatokat, terheteket és pörlekedésteket? 13. Adjatok közületek bölcs férfiakat és értelmeseket és ismereteseket törzseitek szerint, és én teszem azokat fölétek. 14. Ti feleltetek nekem és mondtátok: Jó a dolog, amiről szóltál, hogy megteszed. 15. Vettem tehát törzseitek fejeit, bölcs férfiakat és ismereteseket és tettem őket fejekké fölétek, ezrek tisztjeivé, százak tisztjeivé, ötvenek tisztjeivé és tizek tisztjeivé, meg felügyelőkké törzseitek szerint. 16. És megparancsoltam bíráitoknak abban az időben, mondván: Hallgassátok meg testvéreiteket és ítéljetek igazsággal ember és társa közt, meg az ő idegené közt. 17. Ne ismerjetek tekintélyt az ítéletben, a kicsinyt, mint a nagyot hallgassátok meg, ne féljetek senkitől, mert az ítélet Istené; amely dolog pedig nehéz nektek; azt hozzátok elém, hogy meghallgassam. 18. És megparancsoltam nektek abban az időben mind a dolgokat, melyeket megtegyetek.

Hórébtől Kádés-Bárneáig

19. Mi elvonultunk a Chórebtől és végigmentünk eme egész, nagy és félelmetes pusztán, melyet láttatok, az Emóri hegye felé, amint parancsolta nekünk az Örökkévaló, a mi Istenünk és elérkeztünk Kádes-Barneáig. 20. És mondtam nektek: Elérkeztetek az Emóri hegyéig, melyet az Örökkévaló, a mi Istenünk nekünk ad. 21. Lásd, elédadta az Örökkévaló, a te Istened az országot, menj föl, foglald el, amint szólt az Örökkévaló, őseid Istene hozzád; ne félj és ne csüggedj!

A kémek kiküldése

22. Akkor odaléptetek hozzám mindnyájan és mondtátok: Hadd küldjünk férfiakat magunk előtt, hogy kikémleljék nekünk az országot és hozzanak nekünk feleletet az út felől, amelyen fölmegyünk és a városok felől, amelyekhez elérkezünk. 23. Jónak tetszett szemeimben a dolog, vettem közületek tizenkét férfiút, egy férfiút törzsenként. 24. Ők megfordultak és fölmentek a hegyre, elérkeztek Eskól völgyéig és kikémlelték azt. 25. Vettek kezükbe az ország gyümölcséből és lehozták nekünk; és hoztak nekünk feleletet és mondták: Jó az ország, melyet az Örökkévaló, a mi Istenünk nekünk ad.
26. De ti nem akartatok fölmenni és ellenszegültetek az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsának.27. Zúgolódtatok sátraitokban és mondtátok: Mert gyűlölt bennünket az Örökkévaló, azért vezetett ki bennünket Egyiptom országából, hogy adjon minket az Emóri kezébe, hogy elpusztítson bennünket. 28. Hová menjünk mi föl? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, mondván: Nagyobb és hatalmasabb nép az nálunknál, a városok nagyok és az égig megerősítve, meg az ánokiták fiait is láttuk ott. 29. És mondtam nektek: Ne ijedjetek meg és ne féljetek tőlük.30. Az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki jár előttetek, ő harcol majd értetek, mind aszerint, mint cselekedett veletek Egyiptomban szemeitek láttára, 31. meg a pusztában, amelyet láttál, hogy vitt téged az Örökkévaló, a te Istened, amint viszi valaki az ő fiát, az egész úton, amelyen jártatok, míg elérkeztetek erre a helyre. 32. De ebben a dologban nem hittetek az Örökkévalóban, a ti Istenetekben, 33. aki jár előttetek az úton, hogy kikémleljen nektek helyet, ahol táborozzatok, tűzben éjjel, hogy mutassa nektek az utat, amelyen menjetek, és felhőben nappal.

Isten haragja és ítéletei

34. És az Örökkévaló meghallotta szavaitok hangját, megharagudott és megesküdött, mondván:35. Nem fogja látni egy sem a férfiak közül, ez a gonosz nemzedék, a jó országot, melyről megesküdtem, hogy őseiteknek adom, 36. kivéve Kálebet, Jefune fiát; ő fogja látni, neki adom a földet, ahol járt és fiának, mivelhogy teljesen járt az Örökkévaló után. 37. Rám is megharagudott az Örökkévaló miattatok, mondván: Te sem fogsz oda, bemenni. 38. Józsua, Nún fia, ki előtted áll, ő megy oda be, őt bátorítsd, mert ő fogja birtokba adni Izraelnek 39. Gyermekeitek pedig, akikről mondtátok, martalékká lesznek és fiaitok, akik még nem ismerik ma a jót és a rosszat, ők mennek oda be; nekik adom és ők fogják azt elfoglalni. 40. Ti pedig forduljatok meg és vonuljatok a pusztába a nádastenger felé.
41. De ti feleltetek és mondtátok nekem Vétkeztünk az Örökkévaló ellen, mi föl akarunk menni, hagy harcoljunk mind aszerint, amint parancsolta nekünk az Örökkévaló, a mi Istenünk; felkötöttétek, kiki az ő harci eszközeit és készek voltatok fölmenni a hegyre. 42. De az Örökkévaló mondta nekem: Mondd nekik: Ne menjetek föl és ne harcoljatok, mert én nem vagyok közepettetek, hogy vereséget ne szenvedjetek ellenségeitek előtt. 43. És szóltam hozzátok, de ti nem hallgattatok rám és ellenszegültetek az Örökkévaló parancsának, dacoltatok és fölmentetek a hegyre. 44. Akkor kijött az Emóri, aki azon a hegyen lakott, elétek és üldöztek benneteket, mint a méhek teszik, és szétvertek benneteket Széirben egész Chormoig. 45. És visszatértetek és sírtatok az Örökkévaló színe előtt, de az Örökkévaló nem hallgatta meg szavatokat és nem figyelt rátok. 46. És maradtatok Kádesben sok ideig, amennyi ideig maradtatok.

2. fejezet

A Széir hegy körül

1. Mi megfordultunk és vonultunk a pusztába, a nádastenger felé, amint szólt hozzám az Örökkévaló és megkerültük a Széir hegyét sok ideig.
2. És szólt az Örökkévaló hozzám, mondván: 3. Eleget kerülitek már ezt a hegyet, forduljatok északra, 4. A népnek pedig, parancsold meg, mondván: Ti átvonultok a ti testvéreitek, Ézsau fiainak határán; akik Széirben laknak, ők félnek tőletek, de ti őrizkedjetek nagyon; 5. ne támadjátok meg őket, mert nem adok nektek az országukból egy talpalatnyit sem, mert Ézsaunak adtam örökségül a Széir hegységet. 6. Eledelt pénzen vegyetek tőlük, hogy ehessetek és vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy ihassatok. 7. Mert az Örökkévaló, a te Istened megáldott téged kezed minden munkájában, ismerte jártadat a nagy pusztán át; a negyven éven át az Örökkévaló, a te Istened veled volt, nem hiányzott neked semmi sem.

Móáb határán

8. És mi elvonultunk testvéreinktől, Ézsau fiaitól, akik Széirben laknak; a síkság útja felől, Élásztól és Eczjón-Gevertől. Megfordultunk és vonultunk Móáb pusztája útján. 9. És mondta az Örökkévaló nekem: Ne szorongasd Móábot és ne támadd meg háborúval, mert nem adok neked az ő országából örökséget, mert Lót fiainak adtam Őrt örökségül. 10. Az émiták laktak előbb benne, egy nagy nép, számos és szálas, mint az ánokiták, 11. Óriásoknak tartatnak ők is, mint az ánokiták, a moábiták pedig émitáknak nevezték őket. 12. Széirben pedig előbb a chóriták laktak és Ézsau fiai elűzték őket, elpusztították őket maguk elől és laktak az ő helyükben; úgy mint Izrael tett az ő öröksége országával, melyet az Örökkévaló adott nekik.

Átkelés a Zereden

13. Most kerekedjetek föl, vonuljatok át a Zered patakján. És mi átvonultunk a Zered patakján.14. És az idő, mialatt mentünk Kádes-Bárneától, amíg átvonultunk a Zered patakján, harmincnyolc év volt; amíg nem kiveszett az egész nemzedék, a harcosok a tábor közepéből, amint megesküdött az Örökkévaló felőlük. 15. És az Örökkévaló keze is volt rajtuk, hogy elveszítse őket a tábor közepéből, mígnem kivesztek.

Ammóniták és emóriták

16. És volt, midőn kiveszett mind a harcos, elhalván a nép közül, 17. szólt hozzám az Örökkévaló, mondván: 18. Te átvonulsz ma Móáb határán, Oron át, 19. és közeledsz Ámmón fiai felé, ne szorongasd őket és ne támadd meg őket, mert nem adok Ámmón fiainak országából neked örökséget, mert Lót fiainak adtam azt örökségül.

Még egy archeológiai megjegyzés

20. Az óriások országának tartják azt is; óriások laktak benne előbb, és az ámmóniták nevezték őket zámzumitáknak. 21. Nagy nép, számos és szálas, mint az ánokiták; de az Örökkévaló elpusztította őket előlük, és ők elűzték őket és laktak a helyükben. 22. Amiképpen cselekedett Ézsau fiaival, akik Széirben laktak, hogy elpusztította a Chórit előlük és ők elűzték azt és laktak a helyükben mind e mai napig. 23. És az ávviták, akik falvakban laktak Ázzóig – a káftóriták, akik kimentek Káftórból, elpusztították őket és laktak az ő helyükben. 24. Kerekedjetek föl, induljatok és vonuljatok át az Árnón patakján; lásd, én kezedbe adtam Szichónt, Chesbón királyát, az Emórit és országát, kezdd meg elfoglalni és támadd meg háborúval. 25. Ezen a napon kezdem én bocsátani a tőled való rettegést és félelmet a népekre az egész ég alatt; amint hallani fogják híredet, megremegnek és reszketnek előtted.

Szihón legyőzése

26. És küldtem követeket Kedémósz pusztájából Szichónhoz, Chesbón királyához, békés szavakkal, mondván: 27. Hadd vonuljak át országodon; csak az országúton fogok menni, nem térek le sem jobbra, sem balra. 28. Eledelt pénzért adj el nekem, hogy ehessem, vizet pénzért adj nekem, hogy ihassam, csak hadd vonuljak át gyalog, 29. – amint tettek velem Ézsau fiai, akik Széirben laknak és a móábiták, akik Orban laknak, – amíg nem átvonulok a Jordánon abba az országba, melyet az Örökkévaló, a mi Istenünk ad nekünk. 30. De nem akarta Szichón, Chesbón királya, hogy átvonultasson minket, mert megkeményítette az Örökkévaló, a te Istened a lelkét és makaccsá tette a szívét, hogy kezedbe adja, mint a mai nap van.
31. És mondta az Örökkévaló nekem: Lásd, elkezdtem eléd adni Szichónt és az ő országát, kezdd meg elfoglalni, hogy elfoglald az ő országát. 32. És kivonult Szichón elénk, ő és egész népe háborúra Johaczba. 33. De az Örökkévaló, a mi Istenünk elénk adta őt, mi megvertük őt és fiait, meg egész népét. 34. És meghódítottuk mind a városait abban az időben és elpusztítottunk minden várost: férfiakat, nőket és gyermekeket, nem hagytunk meg maradékot. 35. Csak a barmot vettük prédául magunknak és a városok zsákmányát, melyeket meghódítottunk. 36.Áróértől, mely az Árnón-patak partján van és a várostól, mely a völgyben van egész Gileádig, nem volt város, mely erősebb lett volna nálunk; mindet elénk adta az Örökkévaló, a mi Istenünk. 37.Csak az Ámmón fiainak országához nem közeledtél, a Jábbók-patak egész partjához, meg a hegység városaihoz és mindahhoz, amit eltiltott az Örökkévaló, a mi Istenünk.

3. fejezet

További győzelmek
Og’s bed (engraving circa 1770 by Johann Balthasar Probst)

1. Megfordultunk és fölmentünk Boson felé; és kijött Óg, Boson királya elénk, ő és egész népe háborúra Edreibe. 2. És az Örökkévaló mondta nekem: Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét, meg országát; tégy vele, amint tettél Szichónnal, az Emóri királyával, aki Chesbónban lakik. 3. És az Örökkévaló, a mi Istenünk kezünkbe adta Ógot is, Boson királyát és egész népét; mi megvertük őt úgy, hogy nem hagytunk belőle maradékot. 4. Meghódítottuk mind a városait az időben, nem volt város, melyet el nem vettünk tőlük; hatvan várost, Árgóv egész vidékét, Óg birodalmát Bosonban. 5. Mindezek erősített városok voltak, magas fallal, kapukkal és tolózárral, kivéve az igen sok nyílt várost. 6. És kiirtottuk azokat, amint tettünk Szichónnal, Chesbón királyával, kiirtva minden várost férfiakat, nőket és gyermekeket. 7. Mind a barmot pedig és a városok zsákmányát magunknak vettük prédául.

A meghódított ország szétoszlása

8. Elvettük abban az időben az országot az Emóri két királyának kezéből, mely a Jordánon innen van, az Árnón patakjától a Chermón hegyéig; 9. – a czidóniták nevezik a Chermónt Szirjónnak, az Emóri pedig Szenirnek nevezi; 10. a síkság minden városát, az egész Gileádot, egész Bosont, Szálchóig és Edreig, Óg birodalmának városait Bosonban. 11. Mert csak Óg, Boson királya maradt az óriások maradékából; íme ágya vaságy, nemde Rábbász-Bené-Ámmónban van, hosszúsága kilenc könyök és négy könyök a szélessége, a férfi könyöke szerint. 12. És ezt az országot elfoglaltuk abban az időben, Áróértól, mely az Árnón patakja mellett van, meg Gileád hegységének felét és városait adtam a Rúbéninak és Gádinak. 13. Gileád többi részét pedig, meg az egész Bosom, Óg birodalmát adtam Menásse féltörzsének; az Árgóv egész vidékét, amaz egész Bosont nevezik az óriások országának. 14. Joir, Menásse fia elvette Árgóv egész vidékét, a Gesúri és Maáchoszi határáig és elnevezte azokat az ő nevéről; Bosont Chávvósz-Joirnak mind e mai napig.15. Mochirnak pedig adtam Gileádot. 16. A Rúbéninek és a Gádinak pedig adtam Gileádtól egész az Árnón patakjáig, a patak közepét határul, a Jábbók patakjáig, az Ámmón fiainak határán, 17.és a síkságot, a Jordánt határul, Kinneresztől a síkság tengeréig, a Piszga lejtői alatt, keletre.
18. És megparancsoltam nektek abban az időben, mondván: Az Örökkévaló, a ti Istenetek adta nektek ezt az országot, hogy elfoglaljátok azt; fölfegyverkezve vonuljatok testvéreitek, Izrael fiai előtt, mind a hadba valók. 19. Csak nejeitek, gyermekeitek és nyájaitok – tudom, hogy sok nyájatok van – maradjanak városaitokban, melyeket nektek adtam, 20. mindaddig, míg nyugalmat szerez az Örökkévaló testvéreiteknek, úgy mint nektek és elfoglalják ők is az országot, melyet az Örökkévaló, a ti Istenetek ad nekik a Jordánon túl, azután visszatérhettek, kiki az ő birtokához, melyet nektek adtam. 21. Józsuának pedig megparancsoltam abban az időben, mondván: Szemeid látták mindazt, amit tett az Örökkévaló, a ti Istenetek a két királlyal; így fog tenni az Örökkévaló mindama birodalmakkal, ahová te átvonulsz. 22. Ne féljetek tőlük, mert az Örökkévaló, a ti Istenetek az, aki harcol értetek.

 

 

 

RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA:

 

DVARIM

 

Mózes V. könyvét kezdjük olvasni ezen a héten. A Tóra e könyvének hagyományos neve — a fenti kezdőszóról nyert elnevezés mellett — Széfer Misné Tóra, vagyis a törvény ismétlésének könyve. Ezért tudományosan (görög-latin szóval) a Deuteronomium névvel illetik. Holott valójában nem ismétlésről van szó, hanem ez a bibliai könyv Mózes beszédeit tartalmazza, amint azt a bevezető mondatok igazolják. „Ezek a szavak, amelyeket Mózes elmondott egész Izraelnek a Jordánon túl” (Mózes V. könyve, 1. fejezet 1. vers). Persze kétségtelen, hogy számos ismétlést is találunk benne, vagy pontosabban a korábban leírt események, parancsolatok és tanítások szubjektív változatát. Ugyanakkor sok olyan előírás, ima és költői alkotás is előfordul könyvünkben, amelyek az előző könyvekben meg nem találhatók, köztük a „Halljad Izrael” kezdetű zsidó főimádság szövege.

Kep4Soros heti szakaszunk azonban nem csupán azáltal különleges, hogy új Tóra-könyvet kezdünk általa olvasni, de azért is, mert mindig ezt olvassuk a legnagyobb zsidó gyásznap, Áv hónap 9-ike (héberül tis’á beáv) előtt. Ez a nap emlékeztet Jeruzsálem és templomának lerombolására. Tragikus véletlen, de ezen a napon hajdan több szomorú esemény is lezajlott, többek között mindkét jeruzsálemi Szentélyt ekkor rombolták le: az elsőt, amelyet még Salamon király épített, időszámításunk előtt 587-ben Babilónia, a másodikat pedig a rómaiak időszámításunk szerint 70-ben.

A gyásznapot megelőző három hétben a nép bűneit ostromló prófétai beszédeket olvasunk fel, befejező részként (haftaraként). Ezen a héten Jesája (Ézsaiás) próféta első fejezete kerül sorra, amely így kezdődik: Hazon Jesajáhu (= Ézsaiás látomása). Ezért ezt a szombatot Sabat Hazon (= A látomás szombatja) névvel szokás illetni.

A Biblia korában a gyász kifejezésére sajátos, melankolikus dallamot és egy héber kérdőszót használtak: Ékhá (= hogyan is történt?), ami a fájdalmában kétségbeesett ember megnyilvánulása. Ezzel a szóval kezdődik a bibliai Siralmak könyve, és sokan hagyományosan így is nevezik ezt a könyvet, amelyet a gyásznap előestéjén fel a már említett ősi dallammal a zsinagógában. Csakhogy a megelőző szombaton, mind heti szakaszunkban, mind a prófétai szövegben is akad egy-egy mondat, amelyek ugyanezzel a szóval kezdődnek. Ezeket is a gyászmelódia kíséretében szokás olvasni a Tórából, illetve a prófétai könyvből, hogy emlékeztessenek a közelgő szomorú évfordulóra.

Heti szakaszunk elején Mózes arról panaszkodik, hogy a nép lázongásai kimerítették őt: „Hogyan tudnám egymagam elviselni zaklatásotokat, terheiteket és viszályaitokat?” (ugyanott, 12. vers). A próféta pedig beszédében annak ad hangot, hogy Isten csalódott Jeruzsálem hűtlensége miatt: „Hogyan is lett hűtlenné a hűséges város, telve volt joggal, az igazság lakott benne, és most gyilkosok” (Jesája könyve, 1. fejezet 21. vers).

A Talmud tanítása szerint egyszer majd a legtragikusabb gyásznapokból a legnagyobb örömünnepek lesznek. A gyászidőszak után, hét héten át vigasztaló szavú tanításokat olvasunk fel a prófétai könyvekből. A következő szombat haftarája e szavakkal indul: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok meg népemet”. Ezért a jövő szombat hagyományos neve: Sabat Nahamu (A vigasztalás szombatja). Sőt, a zsidó hagyomány szerint az egész hónapot így szokás emlegetni: hódes menahén áv, vagyis „a vigasztaló áv hónapja”. Mindebből számunkra az legyen a tanulság, hogy az élet legelkeserítőbb pillanataiban sem szabad kétségbeesnünk, hanem vigasztalást kell keresnünk önmagunk és embertársaink számára.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post heti szakasz július 14-én
Next post heti szakasz julius 28-án