heti szakasz augusztus 4-én: ékev

 

Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)

Az engedelmesség áldása

12. És lesz jutalmául annak, hogy hallgattok a rendeletekre, megőrzitek, hogy megtegyétek azokat, megőrzi neked az Örökkévaló, a te Istened a szövetséget és a szeretetet, melyről megesküdött őseidnek. 13. És szeret téged, megáld és megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét és földed gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid fajzását és juhaid szaporodását a földön, melyről megesküdött őseidnek, hogy neked adja. 14. Áldottabb leszel mind a népéknél, nem lesz közötted magtalan férfi és magtalan nő, sem barmod között (meddő). 15. És távol tart az Örökkévaló tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz baját, melyeket ismersz, nem fogja rádvetni, hanem bocsátja minden gyűlölőidre. 16. És megemészted mind a népeket, melyeket az Örökkévaló, a te Istened átad neked, ne sajnálkozzék szemed rajtuk, hogy ne szolgáld az ő Isteneiket, mert tőr az neked.

The Golden Calf (watercolor circa 1896–1902 by James Tissot)
Izrael harca a kánaánita népekkel

17. Ha majd azt mondod szívedben; Számosabbak a nemzetek nálam, hogy tudnám én őket elűzni? 18. Ne félj tőlük; emlékezz meg arról, amit tett az Örökkévaló, a te Istened Fáraóval és egész Egyiptommal: 19. A nagy kísértésekről, melyeket szemeid láttak és a jelekről meg a csodákról, az erős kézről és a kinyújtott karról, mellyel kivezetett téged az Örökkévaló, a te Istened; így fog tenni az Örökkévaló, a te Istened mind a népekkel, melyektől te félsz. 20. És a darázst is bocsátja az Örökkévaló, a te Istened rájuk, amíg elvesznek, akik megmaradtak és akik elrejtőztek előled. 21. Ne rettegj tőlük, mert az Örökkévaló, a te Istened közepetted van, nagy és félelmetes Isten. 22. És elűzi az Örökkévaló, a te Istened a népeket előled lassan-lassan, nem pusztíthatod ki azokat hamarosan, hogy el ne sokasodjék ellened a mező vadja. 23. És elédadja őket az Örökkévaló, a te Istened és megzavarja őket nagy zavarral, míg el nem pusztulnak; 24.és királyaikat adja kezedbe, hogy eltöröld nevüket az ég alól, nem állhat meg előtted senki, míg elpusztítod őket. 25. Isteneik faragott képeit égessétek el tűzben, ne kívánd meg az ezüstöt és az aranyat, mely rajtuk van, hogy elvegyed, hogy tőrbe ne kerülj általa, mert utálata az az Örökkévalónak, a te Istenednek. 26. És ne vigyél utálatot a te házadba, hogy átokká ne légy, mint az; undorodjál tőle és utáld azt, mert átok az.

The Gathering of the Manna (watercolor circa 1896–1902 by James Tissot)

 

8. fejezet

Isten atyai fegyelmezése; a sivatag tanulsága

1. Minden parancsolatot, melyet én ma parancsolok neked, őrizzetek meg, hogy megtegyétek, hogy éljetek, sokasodjatok, bemenjetek és elfoglaljátok az országot, melyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek. 2. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen vezetett téged az Örökkévaló, a te Istened e negyven éven át a pusztában, hogy sanyargasson téged, megkísértsen téged, hogy megtudja, mi van a szívedben, vajon megőrzöd-e parancsolatait vagy nem? 3. Sanyargatott téged és éheztetett téged, majd enned adta a mannát, melyet nem ismertél és nem ismertek őseid, hogy tudassa veled, hogy nem egyedül kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami létrejön az Örökkévaló parancsára, él az ember. 4. Ruhád nem kopott le rólad és lábad nem dagadt meg e negyven éven át. 5. Tudd meg tehát szívedben, hogy amint oktatja az ember a fiát, úgy oktat téged az Örökkévaló, a te Istened.
6. Őrizd meg az Örökkévaló, a te Istened parancsait, hogy útjain járj és féljed őt. 7. Mert az Örökkévaló, a te Istened elvisz téged jó országba, hol vízpatakok vannak, források és mélységek, melyek erednek a völgyben és a hegyen, 8. oly országba, hol búza, árpa, szőlő, füge és gránátalma (terem), oly országba, hol olajfa és méz van; 9. oly országba, a hol nem szűkiben eszel kenyeret, ahol nem szenvedsz hiányt semmiben oly országba, melynek kövei vas és hegyeiből rezet vágsz. 10. És midőn eszel és jóllaksz, áldd az Örökkévalót, a te Istenedet ama jó országért, melyet neked adott.
11. Őrizkedjél, hogy el ne felejtsd az Örökkévalót, a te Istenedet, meg nem őrizvén az ő parancsolatait, rendeleteit és törvényeit, melyeket én parancsolok neked ma; 12. nehogy egyél és jóllakjál, jó házakat építs és bennük lakjál; 13. marhád, juhod sokasodjék, ezüstöd és aranyod sokasodjék és mindened, a mi lesz, sokasodjék, 14. és akkor fennhéjázó legyen szíved és elfelejtsd az Örökkévalót, a te Istenedet, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgák házából; 15. aki vezetett téged a nagy és félelmetes pusztán át, ahol mérges kígyó és skorpió, meg szárazság van, ahol nincs víz; aki előhozott neked vizet a sziklaszirtből; 16. aki enned adta a mannát a pusztában, melyet nem ismertek őseid, hogy sanyargasson és hogy megkísértsen téged, hogy jót tegyen veled jövődben, 17. és te mondjad szívedben: Erőm és kezem hatalma szerezte nekem ezt a vagyont. 18. De emlékezzél meg az Örökkévalóról, a te Istenedről, mert ő az, aki neked erőt ad, hogy szerezzél vagyont, hogy fenntartsa szövetségét, melyre megesküdött őseidnek, mint e mai napon van. 19. És lesz, ha elfelejted az Örökkévalót, a te Istenedet és jársz más istenek után, szolgálod azokat és leborulsz előttük, tanúságot teszek ma ellenetek, hogy el fogtok veszni; 20. mint a nemzetek, melyeket elveszít az Örökkévaló előttetek, úgy fogtok elveszni, mivel nem hallgattatok az Örökkévaló, a ti Istenetek szavára.

Óvás attól, hogy maguknak tulajdonítsák a jövendő sikereket

9. fejezet

Izrael győzelmét Istennek köszönheti

Moses with the Tablets of the Law (1659 painting by Rembrandt)

 

1. Halljad Izrael, te, átvonulsz ma a Jordánon, hogy bemenj elfoglalni nagyobb nemzeteket és hatalmasabbakat nálad, nagy és az égig erősített városokat; 2. nagy és szálas népet, az ánokiták fiait, akikről magad tudod és magad hallottad: ki állhat meg az Ánok fiai előtt? 3. Tudd meg tehát ma, hogy az Örökkévaló, a te Istened az, aki előtted vonul, emésztő tűz, ő fogja őket elpusztítani és ő fogja őket lealázni előtted, hogy elűzd őket és elveszítsd őket hamarosan, amint szólt hozzád az Örökkévaló. 4. Ne szólj szívedben, amikor elkergeti az Örökkévaló, a te Istened őket előled, mondván: Igazságomért hozott engem az Örökkévaló, hogy elfoglaljam ezt az országot, és a népek gonoszságáért űzi el az Örökkévaló őket előled. 5. Nem a te igazságodért és egyenes szívedért mész te be, hogy elfoglaljad az ő országukat, hanem e népek gonoszságáért űzi el az Örökkévaló, a te Istened őket előled és hogy megtartsa szavát, mellyel az Örökkévaló megesküdött Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. 6. Tudd meg, hogy nem a te igazságodért adja neked az Örökkévaló, a te Istened ezt a jó országot, hogy azt elfoglaljad, mert keménnyakú nép vagy te. 7. Emlékezzél meg, el ne felejtsd, hogy mint haragítottad meg az Örökkévalót, a te Istenedet a pusztában; ama naptól kezdve, amelyen kimentél Egyiptom országából, amíg elérkeztetek erre a helyre, ellenszegülők voltatok az Örökkévalóval szemben.

Történelmi példa Izrael lázadásáról

8. A Chóreben is megharagítottátok az Örökkévalót, és megharagudott az Örökkévaló rátok, hogy elpusztítson benneteket. 9. Mikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, tábláit ama szövetségnek, melyet az Örökkévaló kötött veletek és a hegyen maradtam negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem ettem vizet nem ittam. 10. És átadta nekem az Örökkévaló a két kőtáblát, írva Isten ujjával, és rajtuk mindaz igék, melyeket mondott az Örökkévaló nektek a hegyen, a tűz közül, a gyülekezés napján. 11. És volt negyven nap és negyven éjjel multán átadta nekem az Örökkévaló a két kőtáblát, a szövetség tábláit. 12. És mondta nekem az Örökkévaló: kerekedj föl, menj le innen hamar, mert megromlott a te néped, melyet kivezettél Egyiptomból, letértek hamar az útról, melyet nekik parancsoltam, készítettek maguknak öntött képet. 13. És szólt az Örökkévaló hozzám, mondván: Láttam ezt a népet és íme keménnyakú nép ez. 14. Hagyj engem, hogy elpusztítsam őket és eltöröljem nevüket az ég alól; téged pedig teszlek hatalmasabb és számosabb néppé nála. 15. És megfordultam és lementem a hegyről, a hegy pedig égett tűzben és a szövetség két táblája két kezemben volt. 16. Mikor láttam, hogy íme vétkeztetek az Örökkévaló, a ti Istenetek ellen, készítettetek magatoknak öntött borjút, letértetek hamar az útról, melyet parancsolt nektek az Örökkévaló, 17. akkor megragadtam a két lábát és ledobtam a két kezemből és összetörtem szemeitek láttára. 18. És az Örökkévaló elé vetettem magamat, mint az elsőízben, negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem ettem és vizet nem ittam mind a ti vétketek miatt, mellyel vétkeztetek, azt cselekedvén, ami rossz az Örökkévaló szemeiben, hogy őt megharagítsátok; 19. mert rettegtem a haragtól és fölgerjedéstől, mellyel haragudott az Örökkévaló rátok, hogy elpusztítson benneteket, és az Örökkévaló meghallgatott engem ezúttal is. 20. Áronra is megharagudott az Örökkévaló nagyon, hogy elpusztítsa; és én imádkoztam Áronért is abban az időben. 21. Vétketek tárgyát pedig, melyet készítettetek, a borjút, vettem és elégettem tűzben, összezúztam azt, jól megőrölvén, míg finom porrá lett, és beledobtam porát a patakba, mely lejön a hegyről. 22. És Távéroban, Másszoban a Kivrósz-hattaávoban megharagítottátok az Örökkévalót. 23. És mikor elküldött az Örökkévaló benneteket Kádes-Bárneából, mondván: Menjetek föl és foglaljátok el az országot, melyet nektek adok, akkor ellenszegültetek az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsának, nem hittetek neki és nem hallgattatok szavára. 24. Ellenszegülők voltatok az Örökkévalóval szemben, amely naptál ismerlek benneteket.25. És az Örökkévaló elé vetettem magamat ama negyven nap és negyven éjjel, amíg odavetve maradtam, mert azt mondta az Örökkévaló, hogy elpusztít benneteket. 26. És imádkoztam az Örökkévalóhoz és mondtam: Uram, Istenem ne rontsd meg népedet és birtokodat, melyet megváltottál nagyságoddal, melyet kivezettél erős kézzel. 27. Emlékezzél meg szolgáidról, Ábrahámról, Izsákról és Jákobról, ne fordulj a nép makacssága, gonoszsága és vétke felé. 28.Hogy ne mondja az ország, amelyből kivezettél bennünket: Mert nem bírta az Örökkévaló őket elvinni az országba, melyről szólt nekik és mert gyűlölte őket, vezette ki őket, hogy megölje őket a pusztában. 29. Ők pedig a te néped és birtokod, melyet kivezettél nagy erőddel és kinyújtott karoddal.

10. fejezet

Mózes közbenjárásának eredményei

1. Abban az időben mondta az Örökkévaló nekem: Faragj magadnak kőtáblát, amint az elsők voltak, és jöjj föl hozzám a hegyre és készíts magadnak faládát. 2. És fölírom a táblákra az igéket, melyek az első táblákon voltak, melyeket összetörtél és tedd azokat a ládába. 3. És készítettem ládát sittimfából, kifaragtam két kőtáblát, amint az elsők voltak, fölmentem a hegyre és a két tábla a kezemben. 4. És fölírta a táblákra az első írás szerint a tíz igét, melyet mondott az Örökkévaló nektek a hegyen, a tűz közül, a gyülekezés napján, és átadta azokat az Örökkévaló nekem. 5. És megfordultam és lejöttem a hegyről, beletettem a táblákat a ládába, melyet készítettem, és ott voltak, amint parancsolta az Örökkévaló nekem.
6. Izrael fiai pedig vonultak Beérosz-Bné Jaákonból Mószéroba; ott halt meg Áron és ott temettetett el, és pappá lett helyette Eleázár, az ő fia. 7. Onnan vonultak Gudgódba és Gudgódból Jotvoszoba, vízpatakok földjére.
8. Abban az időben választotta el az Örökkévaló a Lévi törzsét, hogy vigye az Örökkévaló szövetségének ládáját, hogy álljon az Örökkévaló színe előtt, hogy őt szolgálja és áldjon az ő nevében mind e mai napig. 9. Azért nem volt a Lévinek része és birtoka az ő testvéreivel, az Örökkévaló az ő birtoka, amint szólt az Örökkévaló, a te Istened hozzá.
10. Én pedig álltam a hegyen, mint az előbbi napokban, negyven nap és negyven éjjel; az Örökkévaló meghallgatott engem ezúttal is, nem akart az Örökkévaló téged megrontani. 11. És mondta az Örökkévaló nekem: Kerekedj föl, menj, hogy vonulj a nép előtt, hogy bemenjenek és elfoglalják az országot melyről megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom.

Mózes második beszéde: összefoglalás (5Mózes 10:12–11:32.)

12. Most pedig Izrael, mit kíván az Örökkévaló, a te Istened tőled; minthogy féljed az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj minden útjain, szeresd őt és szolgáld az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel; 13. hogy megőrizd az Örökkévaló parancsait és törvényeit, melyeket én ma neked parancsolok a te javadra. 14. Íme az Örökkévalóé, a te Istenedé az ég, az egek ege, a föld és minden, ami rajta van. 15. Csak őseidet kedvelte meg az Örökkévaló, hogy szeresse őket és kiválasztotta magzatukat utánuk, benneteket, mind a népek közül, mint a mai napon van. 16. Metéljétek körül szívetek fitymáját és nyakatokat ne keményítsétek meg többé.17. Mert az Örökkévaló, a ti Istenetek, ő az istenek Istene és az urak Ura, a nagy, hatalmas és félelmetes Isten, aki nem ismer tekintélyt és nem fogad el megvesztegetést; 18. aki jogot szerez az árvának és özvegynek, szereti az idegent, hogy adjon neki kenyeret és ruhát. 19. Szeressétek az idegent, mert idegenek voltatok Egyiptom országában. 20. Az Örökkévalót, a te Istenedet féljed, őt szolgáld, hozzá ragaszkodjál és nevére esküdjél. 21. Ő a te dicsőséged és ő a te Istened, aki cselekedte veled eme nagy és rettenetes dolgokat, melyeket szemeid láttak. 22.Hetven lélekkel mentek le őseid Egyiptomba és most tett téged az Örökkévaló, a te Istened, mint az ég csillagait sokaságra nézve.

Pharaoh’s Army Engulfed by the Red Sea (1900 painting by Frederick Arthur Bridgman)

 

11. fejezet

1. Szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, őrizd meg őrizetét, törvényeit, rendeleteit és parancsolatait minden időben. 2. És tudjátok meg ma, hogy nem gyermekeitekhez (szólok), akik nem ismerik és akik nem látták az Örökkévaló, a ti Istenetek oktatását, az ő nagyságát, az ő erős kezét és kinyújtott karját, 3. jeleit és tetteit, melyeket végzett Egyiptom közepette, Fáraón, Egyiptom királyán és egész országán; 4. és amit tett Egyiptom seregével, lovaival és szekerével, hogy elárasztotta a nádastenger vizét rájuk, midőn üldöztek benneteket és elveszítette őket az Örökkévaló mind e mai napig; 5. és amit tett veletek a pusztában, amíg elérkeztetek erre a helyre; 6. és amit tett Dátánnal és Ábirámmal, Eliov, Rúbén fiának fiaival, hogy fölnyitotta a föld az ő száját és elnyelte őket, házaikat, sátraikat és minden lényt, mely hozzájuk tartozott, egész Izrael közepette; 7. hanem szemeitek látták az Örökkévalónak minden nagy tettét, amelyet végzett. 8. Azért őrizzétek meg mind a parancsolatot, melyet én neked ma parancsolok, hogy erősek legyetek, bemenjetek és elfoglaljátok az országot ahova ti mentek, hogy azt elfoglaljátok,9. és hogy hosszú életűek legyetek a földön, melyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja és magzatuknak, a tejjel-mézzel folyó országot.

Kánaán és Egyiptom összehasonlítása

10. Mert az ország, ahova te bemész, hogy azt elfoglaljad, nem olyan, mint Egyiptom országa, ahonnan kijöttetek, ahol magodat elveted és megöntözöd lábaddal, mint a zöldséges kertet; 11.hanem az ország, ahova ti átvonultok, hogy elfoglaljátok, hegyes-völgyes ország, az ég esőjéből iszik vizet; 12. olyan ország, melynek az Örökkévaló, a te Istened viseli gondját, állandóan rajta vannak az Örökkévaló, te Istenednek szemei, az év elejétől az év végéig.

A Sömá: második rész
Jutalom és büntetés

13. És lesz, ha hallgattok parancsolataimra amelyeket én ma nektek parancsolok, hogy szeressétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket, hogy szolgáljátok őt egész szívetekkel és egész lelketekkel, 14. akkor megadom országtok esőjét annak idejében, az őszi esőt és a tavaszi esőt, és betakarítod gabonádat, mustodat és olajadat. 15. És adok füvet meződön barmodnak és te eszel és jóllaksz. 16. Őrizkedjetek, hogy el ne csábíttassék szívetek, és ti eltértek és szolgáltok más isteneket és leborultok előttük; 17. akkor fölgerjed az Örökkévaló haragja ellenetek és elzárja az eget, hogy ne legyen eső és a föld ne adja meg termését; és ti elvesztek hamar a jó országból, melyet az Örökkévaló nektek ad. 18. Vegyétek azért eme szavaimat szívetekre és lelketekre, és kössétek azokat jelül kezetekre és legyenek homlokkötőül szemeitek között. 19.Tanítsátok meg azokra gyermekeiteket, beszélvén azokról, mikor ülsz házadban, mikor jársz az úton, mikor lefekszel és mikor fölkelsz. 20. És írd azokat házad ajtófeleire és kapuidra. 21. Hogy sokasodjanak napjaid és gyermekeitek napjai a földön, melyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja, mint az ég napjai a föld fölött.
22. Mert ha megőrzitek mind a parancsolatot, melyet én nektek parancsolok, hogy megtegyétek, hogy szeressétek az ÖrökkévaIót, a ti Isteneteket, járjatok mind az ő útjain és ragaszkodjatok hozzá, 23. akkor elűzi az Örökkévaló mindama népeket előletek és elfoglaltok nagyobb és hatalmasabb nemzeteket nálatoknál. 24. Minden hely, ahova lábatok talpa lép, a tiétek lesz, a pusztától és a Libanontól, a folyamtól, a Perosz folyamától a nyugati tengerig legyen a ti határotok. 25. Nem állhat meg senki előttetek, a tőletek való rettegést és félelmet adja majd az Örökkévaló, a ti Istenetek az egész föld színére; ahova ti léptek, amint szólt hozzátok.

 

RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA:

ÉKEV

 

„Mert nemcsak kenyéren él az ember, hanem mindazon él az ember, amit az Örökkévaló szava létrehoz” (Mózes V. könyve, 8. fejezet 3. vers). Soros heti szakaszunk elején, Mózes beszédei közt olvassuk ezt a jól ismert tanítást. Bizonyságul a zsidó nép nagy tanítómestere a manna csodájára hivatkozik, ami életben tartotta a nagyszámú gyülekezetet a pusztai vándorlás negyven esztendeje alatt. „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Örökkévaló Istened e negyven esztendőn keresztül a sivatagban, hogy sanyargasson és ezzel próbára tegyen, hogy megtudja, mi van a szívedben, megőrzöd-e törvényeit, vagy sem?” (ugyanott, 2. vers).

manna           A manna története az egyik legismertebb elbeszélése a zsidó nép pusztai vándorlásának bibliai leírásai között. A hívő ember egyszerűen isteni csodaként ismeri és kezeli azt, a tudósok megkísérelnek racionális magyarázatot találni rá, ám ha reálisan vizsgáljuk, a kettő nem zárja ki egymást. Sőt, a csoda mindig akkor válik szemünkben igazán jelentős csodává, ha ésszerű magyarázatot találva felfedezzük benne az isteni gondviselés nagyszerűségét. Ebben az esetben a példa arra is rámutat, hogy az embernek a nehéz, pusztai körülmények között is meg kell találnia a túlélés esélyét, ami napjainkban, a környezetszennyezés világában különös jelentőséggel bírhat.

Az egyiptomi rabságból szabadult nép nem tudta, mi az a különös jelenség, amellyel találkozott, és azt mondogatták egymásnak: „Mi ez?” (a héber eredetiben: mán hu?). Ezért nevezték azt mánnak, vagyis mannának. „Izrael háza mánnak (mannának) nevezte azt, és olyan volt az, mint a koriander magja, fehér, íze pedig olyan, mint a mézes pogácsáé” (Mózes II. könyve, 16. fejezet 31. vers).

Mi is lehetett ez a különös, a Bibliában leírt jelenség, amely nem csupán egy alkalommal, hanem rendszeresen, negyven éven át biztosította a zsidó nép fennmaradását, túlélését a pusztaság közepette? A szakemberek úgy vélik, a manna voltaképpen egy növényen, a tamariszkusz bokron élő bogárféle (tudományos latin névvel trabutina mannipara) nőstényének apró tojásai, amelyek a sivatagban kora hajnalban jelennek meg, és a kis fehér golyócskák reggelig még fogyaszthatók, a tápértékük is elég magas, de nem egykönnyen tartósíthatók. Egyszóval a bibliai leírás ― úgy tetszik ― valóságon alapul! Persze, így is kész csoda, hogy ez a szűkös (napi egyszeri, kora hajnali) „étkezés” miként volt képes a nagyszámú népcsoport életét fenntartani oly hosszú időn át…

Mózes fent idézett beszédében ígéretet tesz arra, hogy a honfoglalás után eljut a nép a „tejjel-mézzel folyó országba+, ahol majd Isten áldását élvezhetik. Ha kitartanak hitük és Isten parancsolatai mellett, dús legelők, bőséges termés és sikeres harci események várnak rájuk. „Enni fogsz, jóllaksz, és áldani fogod Örökkévaló Istenedet a jó földért, amelyet neked adott” (Mózes V. könyve, 8. fejezet 10. vers). Mindebből jól érzékelhetjük, hogy a Biblia szelleme nem az aszketikus életmódot hirdeti, hanem arra törekszik, hogy a hívő jól érezze magát életében, és ennek alapján adjon hálát a Mindenhatónak.

Mózes egyúttal figyelmezteti is hallgatóit, nehogy elbízzák magukat, Sikereik láttán nem szabad arra gondolniuk, mintha saját maguknak köszönhetnék mindazt, amit elértek, hiszen mindaz csipán azért következhetett be, mert Isten ígéretet tett ősapáiknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja a Szentföldet. „Nehogy azt mondd szívedben: az én erőm és kezem hatalma szerezte számomra ezt a vagyont, hanem emlékezz meg Örökkévaló Istenedről, mert Ő az, aki erőt ad neked, hogy vagyont szerezz, hogy beteljesítse szövetségét, amiről megesküdött őseidnek” (Mózes V. könyve, 8. fejezet 17-18. vers).

Arra sem volt szabad gondolniuk, mintha ők maguk érdemelték volna ki Isten ajándékát, hiszen nem elsősorban a választott nép érdekében vezette be Isten Izraelt az Ígéret földjére, hanem az ott élt népeket bűneik, bálványimádásuk miatt száműzte onnan, s így tett eleget az ősapáknak adott ígéretének. „Nem igaz voltodért és nem egyenes szívedért érkezel, hogy elfoglald földjüket, hanem e népek gonoszságáért űzi el őket előled Örökkévaló Istened, azért, hogy beteljesítse szavát, amiről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak” (ugyanott, 9. fejezet 5. vers).

A Szentírás szelleme minket is arra tanít: köszönjük meg Istennek az élet ajándékait, éljünk is velük, de ne bízzuk el magunkat, hanem tudjuk, egyedül Neki köszönhetjük az áldást, hiszen a hívő ember elsősorban „Isten szaván él”…

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post heti szakasz julius 28-án
Next post heti szakasz augusztus 25-én: ki técé