heti szakasz junius 24-en: Váetchánán (5Mózes 3:23–7:11.)

A mi Istenünk és az Egyetlen: a személyesség és a Végtelen

„Miért nem valljuk be végre, hogy a szabadság nem cél
csak eszköz arra, hogy ki-ki megteremtse
a saját tökéletes karám-paradicsomát?
És abban a karám-paradicsomban, vagy amit sikerül helyette összerakni,
eljátssza a maga Goldberg-variációit,
és aztán vegye a kalapját”.

Kántor Péter

Halljad Izrael, hangzik a hitvallás, az Örökkévaló a mi Istenünk és az Örökkévaló Egy. De mit jelent ez a mondat? Ha nincs más rajta kívül, akkor szükségszerűen Ő minden és mindenki Istene. Mi értelme annak, hogy a miénk?

A mostani hetiszakaszban szerepel a Smá híres nyitómondata, Izrael tanúságtétele. A Smá elmondása a – reggeli és esti – istentiszteleteken megelőzi a kéréseinket, reményeinket megfogalmazó Állóima elmondását. Arra, hogy Isten elé léphessünk az igényeinkkel, fel kell készülnünk, meg kell találnunk, meg kell szólítanunk Őt és el kell köteleződnünk mellette „teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és teljes erőnkkel”, ahogy a szöveg mondja. A Smá és a kéréseinket összefoglaló állóima kettőse jelzi a kapcsolatunk kölcsönösségét, illetve a Smá érezteti meg az Ő közelségének súlyát. Hiszen a Végtelenel lépünk kapcsolatba, az Egyetlennel, amely „uralkodott, mielőtt bármi megszületett volna, és miután majd mindennek vége lesz, Ő tovább uralkodik majd magasztos magányában”, ahogy a híres zsidó himnusz, az Ádon Olám mondja, éppen úgy, ahogy az Éj monológja Vörösmarty Csongor és Tündéjében: és ahogy kezdve volt, úgy vége lesz, sötét és semmi lesznek, én leszek. Egyrészt.

Másrészt viszont, ahogy Reb Tevje mondja, Ő a mi Istenünk, azoké, akik szövetséget kötöttek vele, akiket megszólított, akikkel kapcsolatba lépett. Aki elé odaállunk véges, alkalmi kéréseinkkel, aki érdeklődik irántunk és igényli szeretetünket, hűségünket.

És ez képtelenség. Hogyan gondolja a judaizmus, hogy az az Isten, aki már a teremtés előtt is minden volt mindenben, aki Egyetlen és Végtelen, akinek számára egy nap vagy ezer év épp ugyanannyi (90. zsoltár), aggódó szeretettel érdeklődne a mi dolgaink iránt, akiknek „élete hetven év, jó, ha nyolcvan év”, vagyis észre sem vehető Isten perspektívájából?

Többek között épp ez a két egymást kizáró állítás a judaizmus: hogy a Világok teremtője egyúttal néhány halandó, Ábrahám, Izsák és Jákob, a jelentéktelen emberi történelem, a személyes megszólítás Istene is, a szövetség Istene. A miénk és mindenkié, aki meghallja a szólítását, behúzódik az Isteni Jelenlét védő szárnyai alá. Aki képes véges életében megérezni, megtapasztalni a végtelent, átélni jelentéktelenségét és aztán azt, hogy mégiscsak itt van, itt van ő is most egy kicsi időre, hogy helye van benne, helye van ebben az egészben.

Épp ennek a hetiszakasznak a legelején könyörög irgalomért, még némi élet-ráadásért Mózes Istennek, most, amikor elkezdődik az őszi ünnepekhez, a zsidó új évhez, a világ megújulásához vezető időszak a Vigasztalás Szombatján: ezentúl, egészen az új év érkezéséig minden szombaton vigasztaló prófétai szövegeket olvasunk, most is, Áv hó 15-én, teliholdkor, a szerelem zsidó ünnepnapján, amely idén éppen a Vigasztalás Szombatjára esik. A következő hónap nevét, Elul, bölcseink szokásos játékosságukkal betűszónak értették és az Énekek Éneke című nagy, szerelmes költemény sorává oldották fel: a kedvesem az enyém és én a kedvesemé vagyok. Elul, a hónap, amely az új évhez és az Engesztelés Napjához vezet, az önvizsgálaté, a megtisztulásé, vagyis Isten intenzív közelségéé, a szövetsége, a szerelemé. Annak elementáris megtapasztalásáé, hogy az Egyetlen, a Végtelen a mi könyörgéseink figyelmes meghallgatója, hogy az Egyetlen a mi Istenünk.

Mert az istentisztelet, az ima célja, ahogy Tábor Béla híres sora tanítja, az, hogy a véges embert a Végtelenbe hívja.

Jó szombatot!

 

 

Váetchánán (5Mózes 3:23–7:11.)

Rosko Gabor munkaja
https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vaetchanan

 

Mózes első beszédének folytatása (3:23–4:40.)Mózes könyörgése és a kérés megtagadása

Moses Views the Land of Israel (woodcut by Julius Schnorr von Carolsfeld from the 1860 Bible in Pictures)

23. És könyörögtem az Örökkévalónak abban az időben, mondván: 24. Uram, Istenem te elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet; hisz ki oly Isten az égben és a földön, aki cselekednék a te cselekedeteid és hatalmad szerint? 25. Hadd vonuljak át, kérlek, hogy lássam azt a jó országot, mely a Jordánon túl van, azt a jó hegyet és a Libánónt. 26. De fölgerjedt az Örökkévaló ellenem miattatok és nem hallgatott rám; azt mondta az Örökkévaló nekem: Elég! ne szólj hozzám többé ebben a dologban. 27. Menj föl a Piszga csúcsára, vesd föl szemeidet nyugatra, északra, délre és keletre és nézd meg szemeiddel, mert nem fogsz átvonulni ezen a Jordánon. 28. Adj parancsot Józsuának, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átvonulni a nép előtt és ő fogja birtokba adni nekik az országot, melyet látsz. 29. így maradtunk a völgyben, Bész-Peórral szemben.
4. fejezet
1. És most Izrael, halljad a törvényeket és rendeleteket, melyekre én tanítlak benneteket, hogy megtegyétek, hogy éljetek és bemenjetek és elfoglaljátok az országot, melyet az Örökkévaló, őseitek Istene ad nektek. 2. Ne tegyetek hozzá az igéhez, melyet én parancsolok nektek és ne vegyetek el belőle, hogy megőrizzétek az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsait, melyeket én parancsolok nektek. 3. Szemeitek látták, amit az Örökkévaló cselekedett Baál-Peór miatt, hogy mindenkit, aki járt Baál-Peór után, elpusztított az Örökkévaló, a te Istened közepedből. 4. Ti pedig, kik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek ma.
5. Lásd, tanítottalak benneteket törvényekre és rendeletekre, amint parancsolta nekem az Örökkévaló, az én Istenem, hogy cselekedjetek aszerint az országban, ahova bementek, hogy elfoglaljátok azt. 6. Őrizzétek meg tehát és tegyétek meg, mert az a ti bölcseségtek és értelmetek a népek szemeiben, amelyek hallják mindezeket a törvényeket és mondják majd: Bizony bölcs és értelmes ez a nagy nemzet! 7. Mert melyik az a nagy nemzet, melyhez Isten oly közel van, mint az Örökkévaló, a mi Istenünk, bárhol szólítjuk őt? 8. És melyik az a nagy nemzet, melynek oly igazságos törvényei és rendeletei vannak, mint ez az egész tan, melyet én ma elétek teszek?
9. Csak őrizkedjél és őrizd nagyon a te lelkedet, hogy el ne felejtsd a dolgokat, melyeket szemeid láttak és hogy el ne távozzanak szívedből életed mindennapjain át, hanem ismertesd meg azokat fiaiddal és fiaid fiaival; 10. azt a napot, melyen álltál az Örökkévaló, a te Istened előtt a Chóreben, amikor azt mondta nekem az Örökkévaló: Gyűjtsd egybe nekem a népet, hogy hallassam velük szavaimat, hogy megtanuljanak engem félni minden időben, amíg élnek a földön, és fiaikat is megtanítsák. 11. És ti odaléptetek és megállottatok a hegy alatt, a hegy pedig égett tűzben az ég szívéig, sötétség, felhő és sűrű homály között. 12. És az Örökkévaló szólt hozzátok a tűz közepéből, a szavak hangját hallottátok, de alakot nem láttatok a hangon kívül. 13. Kijelentette nektek szövetségét, amelyet parancsolt nektek, hogy megtegyétek: a tíz igét, és fölírta azokat két kőtáblára. 14. Nekem pedig megparancsolta az Örökkévaló abban az időben, hogy megtanítsalak benneteket törvényekre és rendeletekre, hogy megtegyétek azokat az országban, amelybe ti átvonultok, hogy elfoglaljátok azt. 15. De őrizkedjetek nagyon lelketek miatt, mert nem láttatok semmi alakot, amely napon szólt az Örökkévaló hozzátok a Chóreben, a tűz közül, 16. hogy meg ne romoljatok és készítsetek magatoknak faragott képet, bármely bálvány alakját, képmását férfi személynek vagy nőnek; 17. képmását bármely állatnak, mely a földön van, képmását bármely szárnyas madárnak, mely repül az ég felé; 18. képmását bármely csúszó-mászónak a földön, képmását bármely halnak, mely a vízben van, a föld alatt. 19. Hogy föl ne vesd szemeidet az égre és látván a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, megbotlasz és leborulsz előttük és szolgálod ezeket, melyeket az Örökkévaló, a te Istened kiosztott mind a népek számára; az egész ég alatt; 20. benneteket – pedig vett az Örökkévaló és kivezetett. benneteket a vaskohóból, Egyiptomból, hogy legyetek neki öröksége népéül, mint a mai napon van.
21. Rám pedig haragudott az Örökkévaló miattatok és megesküdött, hogy nem vonulok át a Jordánon, és hogy nem megyek be a jó országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad birtokul; 22. hanem meghalok én ebben az országban, nem vonulok át a Jordánon, de ti átvonultok és elfoglaljátok azt a jó országot. 23. Őrizkedjetek, hogy el ne felejtsétek az Örökkévaló, a ti Istenetek szövetségét, amelyet veletek kötött és készítsetek magatoknak faragott képet, bárminek alakját, amit eltiltott neked az Örökkévaló, a te Istened. 24. Mert az Örökkévaló, a te Istened emésztő tűz, buzgó Isten.
Ismételt figyelmeztetés a bálványimádás ellen; fenyegetés számkivetéssel, kegyelem ígérete a megbánás jutalmául

25. Ha nemzesz majd fiakat és unokákat és rég laktok már az országban és megromoltok és csináltok faragott képet, bárminek alakját és teszitek azt, ami rossz az Örökkévaló, a te Istened szemeiben, hogy megharagítsátok; 26. tanukul hívom ellenetek ma az eget és a földet, hogy el fogtok veszni hamar az országból, ahova átvonultok a Jordánon, hogy elfoglaljátok; nem fogtok rajta hosszú ideig élni, hanem el fogtok pusztulni. 27. És elszór az Örökkévaló benneteket a népek közé és csekély számmal fogtok megmaradni a nemzetek között, ahova elvezet az Örökkévaló benneteket. 28. Ott szolgálhattok majd isteneket, ember kezének művét, fát és követ, melyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak. 29. Onnan majd keresitek az Örökkévalót a te Istenedet és meg is találod, ha keresed egész szíveddel és egész lelkeddel. 30.Szorultságodban, amikor majd érnek téged mind e dolgok a késő jövőben, akkor megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez és hallgatsz a szavára. 31. Mert irgalmas Isten az Örökkévaló a te Istened, nem enged ellankadnod és nem ront meg téged, nem felejti el őseid szövetségét, melyre megesküdött nekik.

Izrael Istenének egyetlensége

32. Mert kérdezz csak az előbbi időkről, melyek előtted voltak, ama naptól kezdve, mikor teremtett az Isten embert a földre, az ég egyik szélétől az ég másik széléig: vajon történt-e ilyen nagy dolog vagy hallatszott-e hozzá hasonló? 33. Vajon hallotta-e a nép Isten hangját szólni a tűz közepéből, amint te hallottad, és életben maradt? 34. Vagy megkísérlette-e Isten, hogy elmenjen és vegyen magának nemzetet másik nemzet közül kísértésekkel, jelekkel és csodákkal, háborúval, erős kézzel, kinyújtott karral és nagy félelmetességekkel, mind aszerint, amint tette veletek az Örökkévaló, a ti Istenetek Egyiptomban; a te szemeid láttára? 35. Neked megmutattatott, hogy megtudjad, hogy az Örökkévaló az Isten és senki más kívüle. 36. Az égből hallatta veled hangját, hogy oktasson téged és a földön mutatta neked nagy tüzét és szavait hallottad a tűz közepéből.37. Azért, mert szerette a te őseidet, kiválasztotta magzatukat utánuk és kivezetett téged ő maga a nagy erejével Egyiptomból, 38. hogy elűzzön nagyobb nemzeteket és hatalmasabbakat nálad előled, hogy elvigyen téged és adja neked az ő országukat birtokul, mint a mai napon van.39. Tudd meg ma és vedd szívedre, hogy az Örökkévaló az Isten az égben fönt és a földön alant, és senki más! 40. Őrizd meg törvényeit és parancsolatait, melyeket én ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és fiaidnak utánad, és hogy hosszú ideig élj ama földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked minden időre.

Mózes kijelöl három menedékvárost a Jordántól keletre

41. Akkor különített el Mózes három várost, a Jordánon innen napkeletre, 42. hogy odameneküljön a gyilkos, aki megöli felebarátját szándék nélkül, és ő nem gyűlölője neki sem tegnapról, sem tegnapelőttről, meneküljön eme városok egyikébe, hogy életben maradjon: 43.Beczert a pusztában, a síkföldön Rúbénitől és Rámótot Gileádban a Gáditól és Gólont Bosonban a Menássetől.

Mózes második beszéde

A szövetség alapjai (5Mózes 4:44–9:29.)A beszéd címe, ideje és helye

44. És ez a tan; melyet tett Mózes Izrael fiai elé. 45. Ezek a bizonyságok, a törvények és rendeletek, melyeket elmondott Mózes Izrael fiainak, mikor kivonultak Egyiptomból; 46. a Jordánon innen a völgyben, Bész-Peórral szemben, Szichón, az Emóri királyának országában, aki lakott Chesbónban, akit megvert Mózes és Izrael fiai, mikor kivonultak Egyiptomból. 47. És elfoglalták az országát és Ógnak, Boson királyának országát, az Emóri két királyáét, amely a Jordánon innen napkeletre van 48. Áróértől, mely az Árnón patakjának partján van; egész Szión hegyéig, az Chermón, 49. és az egész síkságot a Jordánon innen, keletre egész a síkság tengeréig, a Piszga lejtői alatt.

 

5. fejezet

 

Moses Receiving the Tablets of the Law (painting by João Zeferino da Costa)

 

A kinyilatkoztatás a Hórében

1. Mózes szólította egész Izraelt és mondta nekik: Halljad Izrael a törvényeket és a rendeleteket, amelyeket én elmondok füleitek hallatára ma; tanuljátok meg azokat és őrizzétek meg, hogy megtegyétek. 2. Az Örökkévaló, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk Chóreben. 3. Nem (csak) atyáinkkal kötötte az Örökkévaló ezt a szövetséget, hanem velünk (is), kik mi itt vagyunk ma, mindnyájan életben. 4. Színről színre szólt az Örökkévaló veletek a hegyen, a tűz közül, 5. – én álltam az Örökkévaló közt és ti köztetek abban az időben, hogy kijelentsem nektek az Örökkévaló szavát, mert ti féltetek a tűztől és nem mentetek föl a hegyre, – mondván:

Az első parancsolat

6. Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek téged Egyiptom országából, a rabszolgák házából.

A második parancsolat

7. Ne legyenek neked más isteneid az én színem előtt. 8. Ne csinálj magadnak faragott képet, bármely alakját annak, ami az égben van fönt és ami a földön van alant és ami a vízben van a föld alatt. 9. Ne borulj le előttük és ne szolgáld azokat; mert én az Örökkévaló, a te Istened, buzgó Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a gyermekekben harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek; 10. de szeretetet gyakorlok ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és megőrzik parancsolataimat.

A harmadik parancsolat

11. Ne ejtsd ki az Örökkévaló, a te Istened nevét hiába, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki kiejti az ő nevét hiába.

Moses Promulgates the Law (illustration from the 1728 Figures de la Bible)
A negyedik parancsolat

12. Őrizd meg a szombat napját, hogy megszenteljed, amint megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened. 13. Hat napon át dolgozzál és végezd minden munkádat; 14. de a hetedik nap szombatja az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad és semmiféle barmod, se az idegened, aki kapuidban van, hogy nyugodjék szolgád és szolgálód, mint tenmagad. 15.Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában, de kivezetett téged onnan az Örökkévaló, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral; azért parancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtartsd a szombat napját.

Az ötödik parancsolat

16. Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy hosszú életű légy és hogy jó dolgod legyen a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.

A hatodik, hetedik és nyolcadik parancsolat

17. Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj!

1768 Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer
A kilencedik parancsolat

Ne vallj felebarátod ellen mint hamis tanú!

A tizedik parancsolat

18. Ne kívánd meg felebarátod feleségét és ne vágyakozzál felebarátod házára, mezejére, szolgájára, szolgálójára, ökrére, szamarára és semmire, ami felebarátodé!

19. Ez igéket mondta az Örökkévaló egész gyülekezeteteknek a hegyen, a tűz, a felhő és a sűrű homály közül fennhangon, de nem többet; és fölírta azokat két kőtáblára és átadta nekem.
20. És történt, mikor ti hallottátok a hangot a sötétség közül és a hegy égett a tűzben, akkor odaléptetek hozzám törzseitek minden fejei és véneitek, 21. és mondtátok: Íme, megmutatta nekünk az Örökkévaló, a mi Istenünk az ő dicsőségét és nagyságát, hangját pedig hallottuk a tűz közül; ezen a napon láttuk, hogy Isten szól az emberhez és ez életben marad. 22. De most miért haljunk meg? Mert megemészt bennünket ez a nagy tűz; ha még tovább halljuk az Örökkévaló, a mi Istenünk hangját, akkor meghalunk. 23. Mert ki az a halandó, aki hallotta az élő Isten hangját szólani a tűz közül, mint mi és életben maradt? 24. Lépj te oda és halljad mindazt, amit mond az Örökkévaló, a mi Istenünk és te mondd el nekünk mindazt, amit szól az Örökkévaló, a mi Istenűnk hozzád, hogy halljuk és megtegyük. 25. És az Örökkévaló hallotta szavaitok hangját, midőn szóltatok hozzám; és az Örökkévaló mondta nekem; Hallottam a nép szavainak hangját, amellyel szóltak hozzád; jól mondták mindazt, amit szóltak. 26. Vajha ez a szívük maradna nekik, hogy féljenek engem és megőrizzék mind a parancsolataimat minden időben, hogy jó dolguk legyen nekik és fiaiknak örökké. 27. Menj, mondd nekik: Térjetek vissza sátraitokba! 28. Te pedig állj itt nálam, hadd mondom el neked mind a parancsolatot, a törvényeket és a rendeleteket, amelyekre őket tanítsd, hogy megtegyék az országban, melyet én adok nekik, hogy elfoglalják. 29. Azért őrizzétek meg, hogy úgy cselekedjetek, amint parancsolta az Örökkévaló, a ti Istenetek nektek, ne térjetek el se jobbra, se balra, 30. Mindazon az úton, melyet parancsolt az Örökkévaló; a ti Istenetek nektek, járjatok, hogy éljetek, jó dolgotok legyen és hosszú ideig maradjatok az országban, melyet elfoglaltok.

6. fejezet

1. Ez a parancsolat, (ezek) a törvények és rendeletek, melyeket az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolt, hogy tanítsalak benneteket azokra, hogy megtegyétek az országban, ahova átvonultok, hogy azt elfoglaljátok. 2. Hogy féljed az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy megőrizd minden törvényeit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok neked, te, fiad és fiadnak fia, életed minden napjain át, hogy hosszú életű légy. 3. Halljad tehát Izrael és őrizd meg, hogy megtegyed, hogy jó dolgod legyen és hogy nagyon sokasodjatok, amint ígérte az Örökkévaló, őseid Istene neked, a tejjel-mézzel folyó országban.

A SömáIsten egysége és Izrael megingathatatlan hűsége iránta

4. Halljad Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy! 5. Szeresd tehát az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. 6. És legyenek ezek az igék, melyeket ma parancsolok neked, a szívedben. 7. Vésd be azokat gyermekeidnek és beszélj róluk, mikor ülsz házadban, mikor jársz az úton, mikor lefekszel és mikor fölkelsz. 8. Kösd azokat jelül kezedre és legyenek homlokkötőül szemeid között. 9. És írd azokat házad ajtófeleire és kapuidra.

Az elfelejtés veszedelme

10. És lesz, ha elvisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, melyről megesküdött őseidnek: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neked adja, nagy és jó városokat, melyeket nem te építettél, 11. és házakat telve minden jóval, melyeket nem te töltöttél meg és kivájt kutakat, melyeket nem te vájtál ki, szőlőket és olajfákat, melyeket nem te ültettél; és eszel és jóllaksz: 12. Őrizkedjél, hogy el ne felejtsd az Örökkévalót, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgák házából. 13. Az Örökkévalót, a te Istenedet féljed, őt szolgáld és nevére esküdjél! 14. Ne járjatok más istenek után a népek istenei közül, amelyek körülöttetek vannak.15. Mert buzgó Isten az Örökkévaló, a te Istened közepedben, hogy fel ne gerjedjen az Örökkévaló, a te Istened haragja ellened és elpusztítson a föld színéről.
16. Ne kísértsétek meg az Örökkévalót, a ti Isteneteket, amint megkísértettétek Másszóban. 17.Őrizzétek meg az Örökkévaló; a ti Istenetek parancsait, bizonyságait és törvényeit, melyeket neked parancsolt. 18. Tedd azt, ami igaz és jó az Örökkévaló szemeiben, hogy jó dolgod legyen, bemenjél és elfoglaljad a jó országot, melyről megesküdött az Örökkévaló a te őseidnek, 19. hogy elkergeti mind az ellenségeidet előled, amint szólt az Örökkévaló.

Az Exodus, Szemléltető oktatás

20. Ha kérdez fiad téged holnap, mondván: Mire valók a bizonyságok, törvények és rendeletek, melyeket az Örökkévaló, a mi Istenünk nektek parancsolt? 21. Akkor mondd fiadnak: Rabszolgái voltunk Fáraónak Egyiptomban, de az Örökkévaló kivezetett bennünket Egyiptomból erős kézzel;22. és tett az Örökkévaló jeleket és csodákat, nagyokat és veszedelmeseket, Egyiptomban Fáraón és egész házán szemünk láttára. 23. Bennünket pedig kivezetett onnan, hogy elhozzon bennünket, hogy adja nekünk az országot, melyről megesküdött őseinknek. 24. Azért parancsolta meg nekünk az Örökkévaló, hogy megtegyük mind a törvényeket, hogy féljük az Örökkévalót, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen minden időben, hogy életben tartson bennünket, mint e mai napon van. 25. És igazságunk lesz az nekünk, ha megőrizzük, hogy megtegyük mind a parancsolatot az Örökkévaló, a mi Istenünk előtt, amint parancsolta nekünk.

7. fejezet

1. Ha elvisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, ahova te bemész, hogy elfoglaljad azt és kiűz sok népet előled, a Chittit, a Girgosit, az Emórit, a Kanaánit, a Perizzit, a Chivvit és a Jevúszit, hét nemzetet, számosabbakat és hatalmasabbakat nálad, 2. és elédadja őket az Örökkévaló, a te Istened és te megvered őket, akkor irtsd ki őket, ne köss velük szövetséget és ne könyörülj rajtuk. 3. Ne házasodjál velük össze, leányodat ne add az ő fiának és leányát ne vedd el a te fiadnak, 4. mert eltéríti fiadat tőlem, hogy szolgálnak más isteneket, és fölgerjed az Örökkévaló haragja ellenetek és elpusztít téged hamarosan. 5. Hanem így tegyetek velük: Oltáraikat rontsátok le, oszlopaikat törjétek össze, ligeteiket vágjátok ki és faragott képeiket égessétek el tűzben.

Az előző törvények megokolása

6. Mert szent népe vagy te az Örökkévalónak, a te Istenednek, téged választott ki az Örökkévaló, a te Istened, hogy légy az ő tulajdon népe mind a népek közül, melyek a föld színén vannak. 7.Nem mivel számosabbak vagytok mind a népeknél kedvelt meg az Örökkévaló benneteket és választott ki titeket, hisz ti vagytok a legkevesebben mind a népek között; 8. hanem mert szeret az Örökkévaló benneteket és mert megőrzi az esküt, mellyel megesküdött őseiteknek, azért vezetett ki az Örökkévaló benneteket erős kézzel és váltott meg téged a rabszolgák házából, Fáraó, Egyiptom királyának kezéből. 9. Tudd meg tehát, hogy az Örökkévaló, a te Istened, ő az Isten, a hűséges Isten, aki megőrzi a szövetséget és a szeretetet azoknak, kik őt szeretik és megőrzik parancsait ezer nemzedéken át; 10. de megfizet azoknak, akik őt gyűlölik, mindegyiknek magának, hogy elveszítse; nem késik gyűlölőjével szemben, annak magának fizet meg. 11. Azért őrizd meg a parancsolatot, a törvényeket és a rendeleteket, melyeket én neked ma parancsolok, hogy megtegyed azokat.

__________________________________________________

 

RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA:

 

Említettük, hogy a Tóra sorban utolsó kötetét a törvény ismétlésének nevezik, mivel ez a könyv Mózes tanításait és dalait gyűjti egybe. Tudnunk kell azonban, hogy beszédeit Mózes a sivatagi vándorlás végén, röviddel halála előtt, az újonnan felnőtt nemzedék tanulságára mondta el. Az úgynevezett „ismétlések” közé tartozik a soros heti szakaszunkban is megtalálható Tízparancsolat, amelynek szövegében néhány apróbb eltérés fedezhető fel a ISRMUS14Szináj hegyénél elhangzott kinyilatkoztatáshoz képest. A legfeltűnőbb eltérést a szombat törvénye mutatja. Heti szakaszunkban ezt olvassuk: „Őrizd meg a szombat napját, hogy megszenteld azt, ahogyan azt az Örökkévaló Istened megparancsolta. Hat napon át dolgozz, és végezd el minden munkádat, ám a hetedik nap szombat (legyen) az Örökkévaló Istened számára. Ne végezz semmiféle munkát se te, se fiad-lányod, se szolgád-szolgálólányod, se ökröd-szamarad, semmiféle barmod, még az idegen se, aki kapuid közt (lakik), hogy megpihenjen szolgád és szolgálólányod éppúgy, mint te. S emlékezz arra, hogy (magad is) szolga voltál Egyiptom országában, ám kivezetett onnan az Örökkévaló Istened erős kézzel és kinyújtott karral, ezért parancsolta meg neked az Örökkévaló Istened, hogy tartsd meg a szombat napját” (Mózes V. könyve, 5. fejezet 12-15 vers).

Az eredeti szövegben viszont pontosan ez áll: „Emlékezz meg a szombat napjáról, hogy megszenteld azt. Hat napon át dolgozz, és végezd el minden munkádat, ám a hetedik nap szombat (legyen) az Örökkévaló Istened számára. Ne végezz semmiféle munkát se te, se fiad-lányod, se szolgád-szolgálólányod, se állataid, még az idegen se, aki kapuid közt (lakik), mert hat napon át készítette az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne (van), s megpihent a hetedik napon. Ezért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját, és megszentelte azt” (Mózes II. könyve, 20. fejezet 8-11 vers).

Alapos megfigyelés után két jogos kérdés is megfogalmazódik bennünk:

  1. Miért változtatta meg beszédében Mózes a parancsolat indoklását a teremtéstörténet helyett az egyiptomi fogságból való szabadulásra?
  2. Miért használ Mózes más igét („emlékezz” helyett „őrizd meg”) a szombati törvény első szavában?

A válasz éppen abban a különbségben keresendő, hogy az egyiptomi szabadulást követő negyvenedik esztendőben Mózes immár a fiatalabb, a pusztában felnőtt nemzedék számára szerette volna érthetővé tenni a szombat szentségének jelentőségét.

  1. Az Egyiptomból frissen szabadult népet még kellett emlékeztetni a szolgaság fájdalmas élményére, a szolgák keserű helyzetére, sem a szabadulás csodálatos eseményére, hiszen mindannak ők maguk voltak közvetlen részesei és szemtanúi. Ezzel szemben a fiataloknak lelkükre kellett kötni, ha majd megállapodnak az ősi-új hazában, s ha ott alkalmazottaik és szolgáik lesznek, hogy vegyék emberszámba őket, hiszen nekik éppúgy joguk van a pihenésre, mint gazdáiknak.
  2. A szombatot minden bizonnyal már az ősapák is megtartották. Ám az Egyiptomban, rabszolgává lett zsidók viszont nem őrizhették a szombati pihenőnapot, ezért a szabadulás után emlékeztetni kellett őket erre az ősi, már-már elfeledett gyakorlatra. A fiatalok életéhez azonban szervesen hozzátartozott a szombati ünnepnap, ők ebben az életritmusban nőttek fel, így nem emlékeztetésre volt szükség, hanem a gyakorlat megőrzésére, az elkövetkező nemzedékek életében.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post heti szakasz julius17-en: Dvárim (5Mózes 1:1–3:22.)
Next post heti szakasz julius 31-en: Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)