heti szakasz marcius 5-en: Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

 

 

Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

Roskó Gábor munkája

https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/pkude

38. fejezet

21. Ezek felszámolásai a hajléknak, a bizonyság hajlékának, amelyeket megszámláltak Mózes parancsa szerint: a leviták szolgálata, Itámár, Áron, a pap fia által. 22. Becálél, Uri fia, Chúr fia, Júda törzséből elkészítette mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló Mózesnek; 23. és vele együtt Oholiov, Achiszómoch fia, Dán törzséből, faragómester, takács és hímző, kék bíborral, piros bíborral és karmazsinnal, meg bisszussal.

Összegzés

24. Mind az arany, mely feldolgoztatott a munkához a szentség minden munkájához: a felajánlott arany volt huszonkilenc kikkár és hétszázharminc sékel, a szentség sékelje szerint. 25. A község megszámláltjainak ezüstje pedig száz kikkár, és ezerhétszáz és hetvenöt sékel volt; a szentség sékelje szerint. 26. Egy beká fejenként, fél sékel, a szentség sékelje szerint, mindazoktól, akik átmentek a számlálásón; húsz évestől fölfelé a hatszázháromezer és ötszázötventől. 27. Volt pedig a száz kikkár ezüst, hogy öntsék a szentség lábait és a függöny lábait, száz láb a száz kikkárból, egy kikkár egy lábra. 28. Az ezerhétszáz és hetvenöt (sékelből) pedig készítette az oszlopok horgait bevonta tetejüket és megabroncsozta azokat. 29. A felajánlott réz pedig volt hetven kikkár és kétezernégyszáz sékel. 30. Abból készítette a gyülekezés sátora bejáratának lábáit, a rézoltárt és a rézrostélyt; mely hozzávaló, meg az oltár minden edényeit; 31. és az udvar lábait köröskörül, meg az udvar kapujának lábait; a hajléknak mind a szögeit és az udvarnak mind a szögeit köröskörül.

39. fejezet

1 A kék bíborból; a piros bíborból és karmazsinból készítették a szolgálati ruhákat, szolgálatot végezni a szentélyben; és készítették a szent ruhákat Áronnak, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

 

A papok ruházata

Az éfód

2. És készítette az éfódot aranyból, kék bíborból, piros bíborból és karmazsinból, meg sodrott bisszusból. 3. Kiverték ugyanis az aranylemezeket és vágtak fonalakat, hogy feldolgozzák a kék bíbor közé, a piros bíbor közé és karmazsin közé, meg a bisszus közé, takácsmunkával. 4. Vállszalagokat készítettek neki, összefűzőket, a két végén fűzték össze. 5. És az átkötéséhez való szorító, mely rajta volt, belőle volt, annak munkája szerint: aranyból, kék bíborból, piros bíborból és karmazsinból, meg sodrott bisszusból, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 6. És készítették a sóhám-köveket, körülvéve arany kockákkal, pecsétvéséssel vésve Izrael fiainak neveire. 7. Rátette azokat az éfód vállszalagjaira, emlékkövekül Izrael fiainak, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

A melldísz

8. Elkészítette a melldíszt, takácsmunkával, az éfód munkája szerint; aranyból, kék bíborból, piros bíborból és karmazsinból, meg sodrott bisszusból. 9. Négyszögű volt, kettősen csinálták a melldíszt, egy arasz a hossza és egy arasz a szélessége, kettősen. 10. És belefoglaltak négy sor követ; egy sor: ódem, pitdó és bórekesz, az első sor. 11. A második sor: nófech, száppir és jáhálóm. 12. A harmadik sor: lesem, sevó, és áchlómo. 13. A negyedik sor: társis, sóhám és josfé; körülvéve arany kockákkal foglalatukban. 14. A kövek pedig Izrael fiainak neveire voltak, tizenkettő az ő neveik szerint, pecsétvéséssel, mindegyiknek nevére, a tizenkét törzs szerint. 15. És készítettek a melldíszre egymásba öltött láncokat, fonó munkával, tiszta aranyból. 16. Készítettek két arany kockát két arany karikát, és tették a két karikát a melldísz két végére. 17. És tették a két arany fonatot a két karikába, a melldísz végeire. 18. A két fonat két végét pedig tették a két kockába és tették azokat, az éfód vállszalagjaira, előrésze felé. 19. És készítettek két arany karikát és rátették a melldísz két végére, azon szélére, mely az éfód oldalán van, befelé. 20. És készítettek két arany karikát és rátették azokat az éfód két vállszalagjára, alul, előrésze felé, összefűzése mellett, az éfód szorítója felett. 21. És összekötötték a melldíszt karikáinál fogva az éfód karikáihoz kék bíbor zsinórral, hogy az éfód szorítója felett legyen és el ne csússzék a melldísz az éfódról, amint az Örökkévaló parancsolta Mózesnek.

Az éfód köpenye

22. És elkészítette az éfód köpenyét, szövő munkával, egészen kék bíborból. 23. A köpeny nyílása pedig közepében volt, mint a páncéling nyílása, szegélye volt nyílásának köröskörül, hogy el ne szakadjon. 24. És készítettek a köpeny széleire gránátalmákat, kék bíborból, piros bíborból és karmazsinból, sodrottan. 25. És készítettek csengettyűket tiszta aranyból, és tették a csengettyűket a gránátalmák közé, a köpeny széleire; köröskörül, a gránátalmák közé; 26. csengettyű és gránátalma; csengettyű és gránátalma a köpeny szélein köröskörül, a szolgálatot végezni, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

A köntösök és a süvegek

27. És elkészítették a köntösöket bisszusból, szövő munkával, Áron és fiai számára. 28. A süveget bisszusból és a magas díszsüvegeket bisszusból, meg a lennadrágokat sodrott bisszusból; 29. és az övet sodrott bisszusból, kék bíborból, piros bíborból és karmazsinból, hímző munkával, amint az Örökkévaló parancsolta Mózesnek.

Az aranylemez

30. Elkészítették a szentség koronájának lemezét, tiszta aranyból és ráírták pecsétvésés írásával: Szent az Örökkévalónak! 31. És rátettek kék bíbor zsinórt, hogy rátehessék a süvegre felülről, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

A mű összegzése

32. Így elvégződött a gyülekezés sátorának minden munkája; Izrael fiai pedig cselekedtek mind aszerint; amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek, így cselekedtek.

33. És elhozták a hajlékot Mózeshez: A sátort és minden edényeit, kapcsait, deszkáit, tolózárait, oszlopait és lábait; 34. meg a takarót a pirosra festett kosbőrökből és a takarót a táchásbőrökből és a takaró függönyt; 35. a bizonyság ládáját és rúdjait; meg a födelet; 36. az asztalt, minden edényeit és az (Isten) színe elé való kenyeret; 37. a tiszta aranyból való lámpást, mécseit, az elrendezés mécseit és minden edényeit; meg a világításra való olajat; 38. az arany oltárt, a kenetolajat és a fűszeres füstölőszert, meg a sátor bejáratának takaróját; 39. a rézoltárt, a rézrostélyt, mely hozzávaló, rúdjait és minden edényeit, a medencét és talapzatát; 40. az udvar függönyeit, oszlopait és lábait, takarót az udvar kapujához, köteleit és szögeit, és a hajlék szolgálatához való minden edényeit a gyülekezés sátora számára; 41. a szolgálati ruhákat, szolgálatot végezni a szentélyben, a szent ruhákat Áronnak, a papnak és fiainak ruháit, papi szolgálatra. 42. Mind aszerint, amint az. Örökkévaló parancsolta Mózesnek, úgy végezték Izrael fiai az egész munkát. 43. Mózes pedig látta az egész munkát és íme elkészítették azt, amint az Örökkévaló parancsolta, úgy készítették; és megáldotta őket Mózes.

40. fejezet

A szentély felállítása

1 Az Örökkévaló szólt Mózeshez, mondván: 2. Az első hónap napján a hónap elsején állítsd fel a gyülekezés sátorának hajlékát. 3. Tedd oda a bizonyság ládáját és borítsd a ládára a függönyt. 4. Vidd be az asztalt, rendezd el az ő rendjét; vidd be a lámpást és tedd fel mécseit. 5. Tedd az arany oltárt a füstölés számára a bizonyság ládája elé és tedd fel a hajlék bejáratának takaróját. 6. És tedd az égőáldozat oltárát a gyülekezés sátora hajlékának bejárata elé. 7. Tedd a medencét a gyülekezés sátora és az oltár közé, és tegyél oda vizet. 8. És helyezd el az udvart: köröskörül, és tedd fel az udvar kapujának takaróját. 9. Tedd a kenetolajat és kend fel a hajlékot és mindazt, ami benne van; szenteld meg azt és minden edényeit, hogy szent legyen. 10. És kend fel az égőáldozat oltárát és minden edényeit, szenteld meg az oltárt, hogy legyen az oltár szentek szentje. 11. És kend fel a medencét és talapzatát és szenteld meg azt. 12. Hagyd közeledni Áront és fiait a gyülekezés sátorának bejáratához, és mosd meg őket vízben. 13. Öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, kend fel őt, szenteld meg őt, hogy papommá legyen. 14. Azután hagyd közeledni fiait és öltöztesd fel őket köntösökbe. 15. Kend fel őket, amint fölkented az ő atyjukat, hogy papjaimmá legyenek és legyen, hogy az ő fölkenetésük maradjon nekik örökös papság, nemzedékeiden át. 16. És Mózes cselekedett mind aszerint, amint az Örökkévaló parancsolta neki, úgy cselekedett. 17. És történt az első hónapban, a második évben, a hónap elsején felállíttatott a hajlék. 18. Mózes felállította a hajlékot, letette lábait, rátette a deszkáit, belehelyezte tolózárait és felállította oszlopait. 19. Kiterjesztette a sátort a hajlék felé, rátette a sátor takaróját felülről, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 20. És vette és beletette a bizonyságot a ládába, .rátette a rudakat a ládára és rátette a fedelet a ládára felülről; 21. bevitte a ládát a hajlékba, föltette a takaró függönyt és ráborította a bizonyság ládájára, amint az Örökkévaló parancsolta Mózesnek. 22. Betette az asztalt a gyülekezés sátorába, a hajék északi oldalára, a függönyön kívül; 23. és elrendezte rajta a kenyér rendjét az Örökkévaló színe előtt, amint az Örökkévaló parancsolta Mózesnek. 24. Elhelyezte a lámpást a gyülekezés sátorában az asztallal szemben, a hajlék déli oldalára; 25. és feltette a mécseket az Örökkévaló színe előtt, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 26. Elhelyezte az aranyoltárt a gyülekezés sátorában a függöny előtt, 27. és füstölögtetett rajta fűszeres füstölőszert, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 28. És föltette a hajlék bejáratának takaróját. 29. Az égőáldozat oltárát pedig tette a gyülekezés sátora hajlékának bejáratához, bemutatott rajta égőáldozatot és ételáldozatot, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 30. Elhelyezte a medencét a gyülekezés sátora és az oltár közé, és tett oda vizet mosdásra, 31. hogy megmossák abból Mózes és Áron meg fiai kezeiket és lábaikat; 32. midőn bemennek a gyülekezés sátorába és midőn odalépnek az oltárhoz, mosdjanak meg, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 33. És fölállította az udvart a hajlék és az oltár körül és feltette az udvar kapujának takaróját. Így elvégezte Mózes a munkát.

A felhő a találkozás sátra felett

34. Akkor befödte a felhő a gyülekezés sátorát és az Örökkévaló dicsősége betöltötte a hajlékot; 35. és Mózes nem bírt bemenni a gyülekezés sátorába, mert nyugodott rajta a felhő és az Örökkévaló dicsősége betöltötte a hajlékot. 36. Midőn fölemelkedik a felhő a hajlékról, elvonulnak Izrael fiai mind az ő vonulásaik szerint; 37. ha pedig nem emelkedik fel a felhő, akkor nem vonulnak el, amely napig fel nem emelkedik. 38. Mert az Örökkévaló felhője volt a hajlékon nappal és tűz volt rajta éjjel, Izrael egész házának szeme láttára, mind az ő vonulásaiban.

 

Dr.Bernstein Béla

 

………………………………………………………….

 

RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA:

 

 

P’KUDÉ

 

„Az Örökkévaló felhőoszlopa volt a hajlék felett nappal, és tűz volt fölötte éjszaka, Izrael egész háza szeme láttára, minden vándorútjukon” (Mózes II. könyve, 40. fejezet 38. vers). E szavakkal fejeződik be soros heti szakaszunk és egyúttal a Tóra második könyve is. A szidra (a heti szakasz) részletesen szól a pusztai templomépítés munkálatairól, a különféle nemes fémek és értékes textíliák felhasználásáról, a frigyláda és más szent berendezési tárgyak művészi elkészítéséről, valamint az isteni hajlék (a sátorszentély) végleges felállításáról.

Kapcsolódó képAmikor az egyes tárgyak és alkatrészek elkészültek, a művészek (Becalél és Oholiáv), továbbá a közreműködő iparosok elhozták azokat Mózes elé, hogy a vezér jelenlétében és irányításával illesszék össze az egyes darabokat. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy ebből az alkalomból keletkezett a bibliai Zsoltárok könyvében található hálaadó zsoltár, amelynek szerzője — címe szerint — maga Mózes volt.

Mózesnek, Isten emberének (= prófétájának) imája” — ezt olvassuk a 90. zsoltár elején. A zsidó hagyomány azonban úgy tartja, hogy a Zsoltárok könyvében összesen tíz költemény (a 90. zsoltártól a 99. zsoltárig tartó rész) mind a zsidóság nagy tanítómesterének szerzeménye. Tartalmuk és egyöntetű stílusuk alapján ezt a feltételezést valamennyi zsoltárról bízvást elmondhatjuk. Emeljük ki példaként a 95. zsoltár befejező sorait, amelyekből egyértelműen kitetszik, mennyire kötődik az a negyven éves pusztai vándorláshoz, illetve a hajdani népvezér életéhez. „Negyven év során kiábrándultam abból a nemzedékből, s így szóltam: tévelygő szívű nép, amely nem ismeri fel útjaimat. Haragomban megesküdtem, hogy nem jutnak el nyugalmam helyére” (Zsoltárok könyve, 95. fejezet 10-11. vers). Ebben a zsoltárban tehát Mózes saját sorsának alakulását a nép engedetlenségével hozza összefüggésbe, ő ugyanis éppúgy nem juthatott el az Ígéret földjére, mint az a bizonyos nemzedék, amelyet versében elítél.

A zsidó hagyomány tehát, mint említettük, Mózes imáját (a 90. zsoltárt) a szentélyépítés munkálatainak befejezéséhez köti. Úgy vélik, hogy a zsoltár utolsó sorai éppen az elkészült pusztai Szentély miatti hálaadást és könyörgését fejezik ki a Mindenható felé: „Jelenjék meg szolgáidnak a Te műved, és dicsőséged gyermekeiken. És legyen az Úr, a mi Istenünk szelleme rajtunk, s kezünk munkáját erősítsd meg nekünk, és kezünk munkája szilárdítsa meg azt” (Ugyanott, 90. fejezet 16-17. vers). A népvezér tehát Isten segítségét kéri, hogy a Szentély műve minél tovább megmaradjon, az Örökkévaló és a templom építőinek dicsőségét hirdetve.

Mivel ez a heti szakasz egyúttal a második Tóra-könyv végén található, az írásunk elején idézett zárómondat elhangzása után — akárcsak valamennyi Tóra-könyv befejezésekor — a zsinagógában hagyományosan így szólunk: Hazak, hazak venithazak (= „Erősödj, erősödj, és erősítsük egymást). Ez az ősi jelszó voltaképpen bibliai idézet, amelyet hajdan (időszámításunk előtt 1003-ban) Joáb, Dávid király hadvezére hirdetett meg, mielőtt elfoglalták volna Jeruzsálem városát. A hadvezér ugyanis az ostromot megelőző lelkesítő beszédében „így szólt: Légy erős, és erősítsük egymást, népünkért és Istenünk városaiért, s az Örökkévaló azt teszi majd, ami jó az Ő szemében” (Krónikák I. könyve, 19. fejezet 13. vers).

Ez a bibliai jelszó manapság természetesen nem a harcra, hanem a békés együttélésre és a közösség összetartására figyelmeztet, s éppen ezért hangzik el valamennyi Tóra-kötet befejezésekor, így ezen a héten is, soros szakaszunk legvégén.

 

 

 

—————————————————–

Képtalálat a következőre: „Vayakhel-Pekudei (Exodus 35-40)”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post Heti szakasz februar 26-en: Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)
Next post heti szakasz marcius 12-en: Vájikrá (3Mózes 1–5.)