Adatkezelés

Tájékoztató személyes adat kezelésével kapcsolatban

Széder est rendezvény

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden személyes adatokat kezelő, ez alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles megfelelően tájékoztatni az érintetteket, mielőtt megkezdené a személyes adatok kezelését. A Bét Orim Reform Zsidó Hitközség Egyház, mint adatkezelő, az Ön, mint érintett személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi kötelezettségeinek is eleget téve a következő információkat szeretné megosztani Önnel:

 1. Adatkezelési tevékenység megnevezése
 • A 2024.04.22. napján megtartandó 2024. évi Széder est rendezvény megszervezése és megtartása
 • Az adatkezelési tevékenység tervezett időtartama: az esemény megrendezésének időpontjáig (2024.04.22) terjedő időtartam
 • Az adatkezelő adatai
 • Az adatkezelő adatai: Bét Orim Reform Zsidó Hitközség Egyház (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 16.),
 • Az adatkezelő elérhetőségei: +36 30 921 4525 (e-mail), info@betorim.hu (telefon)
 • Az érintettek

Az adatkezelési tevékenység vonatkozásában érintettek: az adatkezelő tagjai és azok hozzátartozói

 • A kezelt adatok

A kezelt adatok kategóriái: személyes adatok és különleges személyes adatok az alábbiak szerint:

 1. személyes adatok: teljes név, e-mail cím
 2. különleges személyes adat: megjelölt étel érzékenység, allergia
 • Az adatkezelés célja:
 1. az 5. a) pontban megjelölt személyes adatok vonatkozásában: az eseményre történő jelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációs és kapcsolattartás
 2. az 5. b) pontban megjelölt személyes adatok vonatkozásában: az érintett részére az eseményen olyan ételek biztosítása, amely számára egészségügyi kockázatot nem jelent
 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az érintett által adott hozzájárulás alapján kerül sor. A különleges személyes adat (egészségügyi adat) adatkezelő általi kezelésére lehetőséget teremtő, a különleges adat kezelésére vonatkozó általános tilalom alóli mentesítő szabály a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének (a) pontja alapján: az érintett által az adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulás.

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez általuk adott hozzájárulás bármely időpontban, indokolási kötelezettség és egyéb feltételek nélkül visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

 • Adattovábbítás

Az adatkezelő az adatokat az érintettektől a Google felületén gyűjti

 • Az kezelt adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatkezelőnek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában közreműködő tagjai

 1. Az adatkezelés időtartama:
 • A személyes adatok a rendezvény időpontját követő napon törlésre kerülnek
 1. Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye
 • A rendezvény megszervezése elnehezül, valamint az adatkezelő nem tudja biztosítani, hogy az élelmiszer érzékenységben, allergiában szenvedő érintett részére az egészséget nem veszélyeztető élelmiszer kerüljön megrendelésre.
 1. Az érintettek jogai
 1. A hozzájárulás visszavonásának joga
 2.  
 3. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja) az érintett az általa adott hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 4.  
 5. Az érintett hozzáférési joga
 • Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhetőinformáció,
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikusformátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.
 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 •  
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 •  
 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 • a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • Az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása nem sértheti a törlésre vonatkozó joggal kapcsolatos szabályokat. Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 • Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 •  
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.


 •  
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az egyes Európai Unión belüli adatvédelmi felügyeleti hatóságok elérhetőségét lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 • Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
 • Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
 1. Automatizált döntéshozatal
 • Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.
 1. Kapcsolattartás adatvédelmi kérdésben

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az Ön érintetti jogaival kapcsolatos tájékoztatást is) 3. pontban megjelölt e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség Egyház

Adatkezelő