heti szakasz november 21-en: Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)

 KOMMENTARUNK:

Az Istennel birkózó asszony: Rebeka, a hívő zsidók modellje

Rebeka a a legmélyebb válságban Istenhez fordul, hogy számonkérje rajta az életét, azt, hogy mivégre van a földön, aki haragjában, kétségbeesésében éppen nem eltávolodik Istentől, hanem szembeszáll, vitatkozik vele. Megtanít minket képmutatás nélkül, valóban kötődni az Örökkévalóhoz.

Esterházy Péter mondta egykor, Eörsi István kapcsán, hogy a következetes ateizmus, a mély és szenvedélyes, a legvégső konzekvenciáig elmenő istentagadás ugyanolyan komoly és tiszteletreméltó, mint az igazán elkötelezett Istenhit. A híres szellemeskedés szerint zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Esterházy szerint Eörsi érdeme, hogy bebizonyította, vannak. Halálos betegen sem tért meg Istenhez, nem kért tőle kegyelmet, nem menekült hozzá csak azért, mert hátha mégis, mert már úgysem veszíthet semmit. Ha Ábrahám, ahogy a protestáns filozófus, Kierkegaard nevezte, a hit lovagja volt, úgy Eörsi István a hitetlenség lovagja. Egész életében Istennel volt elfoglalva, számtalan művében adott hangot annak, mennyire neheztel rá és mennyire nem hisz benne. Nem tudta elengedni – és ezzel egyszerre igazolta azt, hogy mennyire fontos neki, mennyire szeretné szeretni Őt és azt is, hogy ha a hitetlenség ennyire komolyan vehető, a hitnek is lehet éppen ugyanekkora egzisztenciális súlya. Képtelenség, mondta a katolikus Pascal, hogy volna Isten és az is éppen ennyire elgondolhatatlan, hogy nincsen.

Rebeka, ahogy az ősanyák szinte mind, hosszú időn át nem esik teherbe és a férje, Izsák, aki ugyan nem igazán érti, de gyengéden szerei őt, imádkozik érte, közbenjár Istennél, hogy gyerekük lehessen. Az Örökkévaló meghallgatja és kivételesen nehéz terhességgel jutalmazza Rebekát. Beavatkozik az életükbe, hogy átmenetileg, egy elég hosszú átmenet idejére, szörnyű nehézzé tegye.

Ezúttal Rebeka fordul Istenhez. Szaggatott beszédű, kétségbeesett mondata a legmélyebb kérdések egyike azóta is, amelyet az Örökkévalónak egyáltalán feltehetünk: ha ez ilyen, miért/mi célból vagyok én?

Mi az értelme ennek a fájdalomnak, mi igazolhatja? Miért így, miért ebben a fájdalomban mutatkozol meg, miért kapcsolódik össze a szenvedés minden reménnyel, minden ígéreteddel? És miért kell ezt nekem, és miért épp nekem kell mindezt elviselnem?

Isten válaszol, nem sértődik meg a kifakadáson és beszámol arról, hogy hatalmas harcok zajlanak le Rebeka méhében két leendő gyermeke, két fundamentálisan eltérő választás, életstratégia közö Hogy az élet, amelyet továbbad, jóvátehetetlenül konfliktusos és sok tekintetben bizonytalan. Hogy mindannyian feltehették volna ezt a kérdést Istennek mindazok, akik Rebeka előtt, és azok is, akik utána jártak a földön.

Rebekából a nyers, zsigeri kétségbeesés szól, keserűen kéri számon fájdalmát Istenen és talán ő kerül a legközelebbi rokonságba itt Jóbbal, aki saját életét, tulajdonképpen a Teremtést kérte számon Istenen, ahogy Eörsi István is, aki könyvet is írt Jóbról. Dühösen, számonkérően fordul Istenhez, de Istenhez fordul, nem fordul el Tőle és a legmélyebb beszélgetések egyikét folytatja Ég és Föld készségesen válaszoló Teremtőjével, a nagy talmudi rabbik írásmagyarázatai alig akarják elhinni, hogy egy asszony, még ha az egyik ősanya is, ilyen közel kerülhet az Örökkévalóhoz. Pedig a Tóra semmi kétséget nem hagy efelől, a Jóistent az, hogy ki férfi és ki nő nagy, bátor lázadó hívei közül, a legkevésbé sem érdekli és Rebekát éppen nőként, terhes kismamaként szerzett tapasztalatai juttatják el a nagy lázadó hívők végső kérdéséhez. Ő a Jóbok, Pascalok, Kierkegaardok, Eörsi Istvánok keresztapja a kanadai reformrabbi, Jordan D. Cohen szép értelmezése szerint – és valóban. Megtanít minket arra, hogyan szóljunk őszintén a mostanihoz hasonló, válságos időkben (ilyen az emberi történelem szinte egésze) a Seregek Urához, megtanít a belé vetett legmélyebb bizalomra. Az ő születendő gyermeke Jákob, aki Isten küldöttével tusakodik majd a Jábok gázlójának közelében, hogy megkaphassa az Izrael nevet. Izrael története ebben a tekintetben Rebeka ősanyától indul.

Jó szombatot!

 

 

Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)

Roskó Gábor munkája

https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/toldot

 

25. fejezet

Jákób és Ézsau

19. És ezek nemzetségei Izsáknak, Ábrahám fiának: Ábrahám nemzette Izsákot. 20. És Izsák negyven éves volt, midőn elvette Rebekát, az arámi Beszúél leányát, Páddán-Áromból az arámi Lábánnak nővérét, magának feleségül. 21. És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségéért, mert magtalan volt és az Örökkévaló meghallgatta fohászát és fogant Rebeka, az ő felesége. 22.De tolakodtak a gyermekek az ő bensejében. És ő mondta: Ha így van, minek vagyok én?És elment, hogy megkérdezze az Örökkévalót. 23. És mondta neki az Örökkévaló: Két nép van méhedben és két nemzet válik ki bensődből; az egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzetnél és az időseb szolgál majd az ifjabbnak. 24.És beteltek napjai, hogy szüljön és íme, ikrek voltak méhében. 25. És kijött az első, vörhenyes, egészben olyan, mint egy szőrös köpeny, és elnevezték Ézsaunak. 26. Azután kijött az ő testvére és keze belefogódott Ézsau sarkába és elnevezték Jákobnak; Izsák pedig hatvan éves volt, midőn (Rebeka) szülte őket. 27. És felnőttek a fiúk és lett Ézsau vadászathoz értő ember, a mező embere, Jákob pedig jámbor ember, sátorlakó. 28. És szerette Izsák Ézsaut, mert a vad szája íze szerint volt, Rebeka pedig Jákobot szerette.

Az elsőszülöttség joga

29. És főzött Jákob főzeléket; Ézsau pedig jött a mezőről és fáradt volt. 30. És mondta Ézsau Jákobnak: Adj ennem, kérlek, ebből a vörösből, mert fáradt vagyok; azért nevezték el Edómnak.31. Jákob pedig mondta: Add el nekem ezen a napon a te elsőszülöttségedet. 32. És mondta Ézsau: Íme, én megyek a halál elé, minek is nekem az elsőszülöttség? 33. De Jákob mondta: Esküdj meg nekem ezen a napon, és ő megesküdött neki; és eladta elsőszülöttségét Jákobnak.34. Jákob pedig adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket; ez evett, ivott, fölkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget.

26. fejezet

Izsák és a filiszteusok

1  És éhség volt az országban – az első éhségen – kívül, mely volt Ábrahám idejében – és elment Izsák Ávimelechhez, a filiszteusok királyához, Gerorba. 2. És megjelent neki az Örökkévaló és mondta! Ne menj le Egyiptomba, lakjál az országban, melyet mondok neked. 3. Tartózkodjál ebben az országban és én veled leszek és megáldalak téged, mert neked és magzatodnak fogom adni mindez országokat, hogy fönntartsam az esküt, mellyel megesküdtem Ábrahámak, a te atyádnak. 4. És megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait és magzatodnak adom mindez országokat; és megáldják magukat magzatoddal a föld minden népei. 5. Jutalmául annak, hogy hallgatott Ábrahám az én szavamra és megőrizte őrizetemet: parancsolataimat, törvényeimet és tanaimat. 6. És lakott Izsák Gerorban.
7. És kérdezték a helység lakói felesége felől és ő mondta: Nővérem ő; mert félt azt mondani: Feleségem – nehogy megöljenek a helység lakói Rebeka miatt, mivelhogy szép ábrázatú volt. 8.És történt, midőn hosszas ideig ott volt, kitekintett Avimelech, a filiszteusok királya az ablakon és látta, hogy íme Izsák enyeleg Rebekával, az ő feleségével. 9. És hivatta Ávimelech Izsákot és mondta: Íme, bizony feleséged ő és hogy mondtad, nővérem ő? És mondta neki Izsák: Mert azt gondoltam, talán meghalok miatta. 10. És szólt Ávimelech: Mit tettél velünk? Kevésbe múlt, hogy elvette volna valaki a népből a te feleségedet és hoztál volna ránk bűnt. 11. És megparancsolta Ávimelech az egész népnek, mondván: Aki hozzányúl a férfiúhoz és az ő feleségéhez, ölessék meg.
12. És vetett Izsák abban az országban és elért abban az évben százszorost, mert megáldotta őt az Örökkévaló. 13. És a férfi nagy lett, folyvást nagyobb lett, míg igen nagy lett. 14. És volt neki juhnyája és marhanyája, meg sok cselédsége; és irigykedtek rá a filiszteusok. 15. És mind a kutakat, melyeket ástak az ő atyjának szolgái, Ábrahámnak, az ő atyjának idejében, betömték a filiszteusok és megtöltötték azokat porral. 16. És mondta Ávimelech Izsáknak: Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél nálunknál. 17. És elment onnan Izsák és táborozott Geror völgyében és ott lakott.
18. Izsák pedig újra felásta azon kutakat, melyeket ástak Ábrahámnak, az ő atyjának idejében, de amelyeket betömtek a filiszteusok Ábrahám halála után; és elnevezte azokat azon nevekkel, amely nevekkel nevezte azokat az ő atyja. 19. És ástak Izsák szolgái a völgyben és találtak ott kutat élő vízzel. 20.És perlekedtek Geror pásztorai Izsák pásztoraival, mondván: Miénk a víz; és elnevezte a kutat Észeknek (civakodás), mert civakodtak vele. 21. És ástak másik kutat és amiatt is pörlekedtek; és elnevezte Szitnónak (ellenkezés). 22. És tovament onnan és ásott másik kutat, amiatt nem pörlekedtek; és elnevezte azt Rechóvósznak (tágasság), mert azt mondta: Most tág teret szerzett az Örökkévaló nekünk, hogy szaporodjunk az országban. 23. Onnan pedig fölment Beér-Sevába. 24. És megjelent neki az Örökkévaló amaz éjjel mondta: Én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene ne félj, mert veled vagyok én, megáldalak és megsokasítom magzatodat Ábrahám, az én szolgám kedvéért. 25. És épített ott oltárt és hívta az Örökkévaló nevét, fölütötte ott sátrát és ástak ott Izsák szolgái kutat.
26. Ávimelech pedig elment hozzá Gerorból és Áchuzzász, az ő barátja, meg Fichól, az ő hadvezére. 27. És mondta nekik Izsák: Miért jöttetek hozzám, hisz ti gyűlöltetek engem és elküldtetek magatoktól. 28. És ők mondták: Szemlátomást láttuk, hogy az Örökkévaló veled volt és azt mondtuk, legyen csak eskü köztünk, köztünk és közted és kössünk szövetséget veled, 29.hogy nem teszel velünk rosszat, amint mi nem nyúltunk hozzád és amint mi csak jót tettünk veled és elbocsátottunk békében. Te most az Örökkévaló áldottja vagy! 30. És készített nekik lakomát, ők ettek és ittak. 31. Fölkeltek kora reggel és megesküdtek egymásnak; és elbocsátotta őket Izsák, ők pedig elmentek tőle békében. 32. És történt azon a napon, hogy jöttek Izsák szolgái és tudtára adták a kút ügyét, amelyet ástak és mondták neki: Találtunk vizet. 33. És elnevezte azt Siveónak, azért a város neve Beér-Sevá mind a napig.
34. És Ézsau negyven éves volt, midőn feleségül vette Jehúdiszt, Beérinek, a chittinek leányát és Boszmászt, Élónnak, a chittinek leányát. 35. És ők lettek lelki keserűsége Izsáknak és Rebekának.

27. fejezet

Izsák áldása

1  És volt, midőn megöregedett Izsák, elhomályosodtak szemei, hogy nem látott és szólította Ézsaut, az ő nagyobbik fiát és mondta neki: Fiam; és ez mondta neki: Itt vagyok. 2. És mondta (Izsák): Íme, kérlek, megöregedtem, nem tudom halálom napját. 3. Most tehát vedd csak eszközeidet: tegzedet és ifjadat, menj ki a mezőre és vadássz nekem vadat; 4. és készíts nekem ízletes ételt, amint én szeretem és hozd el nekem, hogy egyem, azért, hogy megáldjon lelkem, mielőtt meghalok. 5. Rebeka pedig hallotta, amint beszélt Izsák Ézsauval, az ő fiával. És Ézsau elment a mezőre, hogy vadásszon vadat és elhozza.
6. Rebeka pedig szólt Jákobhoz, az ő fiához, mondván: Íme, hallottam. amint atyád szólt Ézsauhoz, a te testvéredhez, mondván: 7. Hozz nekem vadat és készíts nekem ízletes ételt, hogy egyem és megáldjalak az Örökkévaló színe előtt, halálom előtt. 8. Azért most fiam, hallgass szavamra, arra, amit én parancsolok neked. 9. Menj csak a juhokhoz és vegyél nekem onnan két jó kecskegödölyét, hogy készítsek belőlük ízletes ételt atyádnak, amint ő szereti. 10. Te elviszed azt atyádnak, hogy egyék, azért, hogy megáldjon téged halála előtt. 11. És mondta Jákob Rebekának, az ő anyjának: Íme, Ézsau az én testvérem szőrős ember, én pedig sima ember vagyok; 12. talán megtapogat engem atyám és akkor leszek az ő szemeiben mint valami ámító; és hozok magamnak átkot, de nem áldást. 13. És mondta neki az anyja: Rám a te átkod, fiam! Csak hallgass szavamra, menj, hozd el nekem. 14. Ő ment, vette és elhozta anyjának; anyja pedig készített ízletes ételt, amint atyja szerette. 15. És elővette Rebeka Ézsaunak, az ő nagyobbik fiának ruháit, a drágákat, melyek nála voltak a házban, és felöltöztette Jákobot, az ő kisebbik fiát. 16. A kecskegödölyék bőrét pedig felöltötte a kezeire és nyaka simaságára; 17. és odaadta az ízletes ételt meg a kenyeret, melyet készített, Jákobnak; az ő fiának kezébe. 18. Ez bement atyjához és mondta: Atyám! És azt mondta: Itt vagyok; ki vagy te, fiam? 19. És mondta Jákob az ő atyjának: Én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted; cselekedtem, amint szóltál hozzám. Kelj föl, kérlek, ülj le és egyél vadamból, azért, hogy megáldjon engem a te lelked. 20. És mondta Izsák az ő fiának: Hogy is találtad ilyen hamar, fiam? És ő mondta: Mert elém rendelte az Örökkévaló, a te Istened. 21. És mondta Izsák Jákobnak: Lépj csak ide, hogy megtapogassalak fiam; vajon te vagy-e az én Ézsau fiam avagy nem? 22. És odalépett Jákob Izsákhoz, az ő atyjához; ez megtapogatta őt és mondta: A hang Jákob hangja, de a kezek Ézsau kezei. 23. És nem ismerte föl; mert olyanok voltak a kezei, mint Ézsaunak, az ő testvérének kezei: szőrösek; és megáldotta őt. 24. És mondta: Te vagy az, Ézsau fiam? És az mondta: Én. 25. És mondta: Add ide nekem, hadd egyem fiam vadjából, hogy megáldjon a lelkem; és odaadta neki és ő evett, hozott neki bort és ő ivott. 26. És mondta neki Izsák, az ő atyja: Lépj csak ide és csókolj meg engem, fiam. 27. Ő odalépett és megcsókolta; (Izsák) megérezte ruhái illatát, megáldotta őt és mondta: Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, melyet megáldott az Örökkévaló. 28. Adjon neked az Isten az ég harmatából és föld kövérségéből; sok gabonát és mustot. 29. Szolgáljanak téged népek és boruljanak le előtted nemzetek, légy ura testvéreidnek és boruljanak le előtted anyád fiai; aki téged átkoz, átkozott az és s ki téged áld, áldott az!
30. És volt, midőn Izsák végzett azzal, hogy megáldja Jákobot, akkor történt, hogy alig ment ki Jákob Izsáknak, az ő atyjának színe elől, Ézsau, az ő testvére jött vadászatáról. 31. És ő is készített ízletes ételt és elvitte atyjának; és mondta az atyjának: Keljen föl atyám és egyék fiának vadjából, azért, hogy megáldjon engem a te lelked. 32. És mondta neki Izsák, az ő atyja: Ki vagy te? És ő mondta: Én vagyok fiad, a te elsőszülötted Ézsau. 33. És megrémült Izsák nagy rémülettel, szerfelett, és mondta: Ki az tehát, aki vadat vadászott, elhozta nekem és én ettem mindenből, mielőtt te jöttél és megáldottam őt; áldott is legyen. 34. Amint Ézsau hallotta az ő atyjának szavait, fölkiáltott nagy és keserves kiáltással, szerfelett és mondta atyjának: Áldj meg engem is atyám! 35. Az pedig mondta: Eljött testvéred álnoksággal és elvette a te áldásodat. 36.És ő mondta: Azért nevezték hát Jákobnak, rászedett engem immár kétszer: elsőszülöttségemet elvette és íme, most elvette áldásomat! És mondta: Vajon nem hagytál-e nekem áldást? 37. Izsák felelt és mondta Ézsaunak: Íme, uraddá tettem őt és összes testvéreit átadtam neki szolgákul, gabonával és musttal támogattam őt; veled tehát mid tegyek, fiam! 38. És mondta Ézsau az ő atyjának: Vajon csak egy áldásod van-e neked, atyám? Áldj meg engem is atyám. És fölemelte Ézsau hangját és sírt. 39. És felelt Izsák, az atyja és mondta neki: Íme, a föld kövérségéből lehetne lakóhelyed és az ég harmatából felülről, 40. de kardod után élj és testvéredet szolgáld; és lesz, ha majd törekszel, lerázod jármát nyakadról.
41. És gyűlölte Ézsau Jákobot az áldás miatt, amellyel megáldotta őt az atyja; és azt mondta Ézsau szívében: Közelednek majd az atyámért való gyásznapok, akkor megölöm testvéremet, Jákobot. 42. És tudtára adták Rebekának Ézsaunak, az ő nagyobbik fiának szavait; azért elküldött és elhivatta Jákobot, az ő kisebbik fiát és mondta neki: íme, Ézsau, a te testvéred azzal vigasztalja magát rád nézve, hogy megöl téged. 43. Azért most fiam, hallgass szavamra! Kerekedj föl és menekülj Lábánhoz, az én fivéremhez, Choronba; 44. és maradj nála egy ideig, amíg lecsillapul – testvéred haragja, 45. amíg lecsillapul testvéred haragja ellened és elfelejti, amit neki tettél; akkor elküldök és elhozlak téged onnan. Miért fosztassam meg mindkettőtöktől egy napon?
46. És mondta Rebeka Izsáknak: Megutáltam életemet Chész leányai miatt; ha Jákob feleséget vesz Chész leányai közül, olyant, mint ezek, az ország leányai közül, minek nekem az élet?

28. fejezet

1 És szólította Izsák Jákobot, megáldotta őt, megparancsolta neki és mondta neki: Ne vegyél feleséget Kánaán leányai közül. 2. Kerekedj föl, menj el Páddán-Áromba Beszúélnek, anyád atyjának házába és vegyél magadnak onnan feleséget Lábánnak, anyád fivérének leányai közül.3. És Isten, a Mindenható áldjon meg, szaporítson meg, sokasítson meg és legyél népek gyülekezetévé! 4. És adja neked Ábrahám áldását, neked és magzatodnak veled együtt, hogy elfoglaljad tartózkodásod országát, melyet Isten adott Ábrahámnak. 5. És elküldte Izsák Jákobot és ez elment Páddán-Áromba, Lábánhoz, az arámi Beszúél fiához, aki fivére volt Rebekának, Jákob és Ézsau anyjának.
6. És látta Ézsau, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elküldte őt Páddán-Áromba, hogy vegyen magának onnan feleséget, midőn megáldotta őt és megparancsolta neki, mondván: Ne vegyél feleséget Kánaán leányai közül! 7. Jákob pedig hallgatott atyjára és anyjára, és elment Páddán-Áromba. 8. Látta tehát Ézsau, hogy visszatetszők Kánaán leányai Izsáknak, az ő atyjának szemeiben, 9. azért elment Ézsau Ismáelhez, és elvette Máchálászt, Ismáelnek, Ábrahám fiának a leányát, Nevójósz nővérét, feleségei mellé, magának feleségei mellé, magának feleségül.

 

 

 

 

 

 

 

RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA:

6. TOLDOT

Heti szakaszunk Jákob és Ézsau születésével kezdődik. Az ellentétes természetű testvérpár már anyjuk méhében is civakodott egymással. Rebeka (héberül Rivka) kérdésére Isten szava ad választ: „Két nép van a méhedben, belsődből két nemzet válik szét, egyik nép erősebb lesz a másiknál, s az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat” (Mózes I. könyve, 25. fejezet 23. vers).

Mint tudjuk, az idősebb testvér, Ézsau vadászszenvedélyének hódol, Jákob, a fiatalabb inkább „sátrakban lakozó”. Nem véletlen, hogy az édesanya őt pártolja, míg az apa, Izsák kedvence a durvább fivér lett. Amíg Ézsau fizikai erejére, ösztöneire hagyatkoziik, Jákob az eszével, furfangos természetével próbál meg érvényesülni. Így szerzi meg (egy tál lencséért) az elsőszülöttség jogát, majd később (az idős, vak édesapát megtévesztve) az atyai áldást is.

A bibliai korban, a zsidóság körében az elsőszülöttség (héberül bekhorá) két nagyon fontos előjoggal járt. Az egyik az örökség kérdése volt: az elsőszülött (bekhor) ugyanis az apai örökségből kétszeres részt örökölt. Amikor Jákob egy tál lencséért megvette Ézsautól az elsőszülöttséget, voltaképpen a majdani örökség egyharmada helyett kétharmadhoz jutott. Ha az elsőszülött történetesen lány volt, a következő fiú már nem bírt előjoggal, s az örökséget természetes módon osztották szét a fiúk között. (A lányok nem örököltek, értük a vőlegénynek még fizetnie is kellett.) Ezért mondja a Talmud: „Ha lány (születik) elsőként, jó jel az a fiúk számára”.

Az elsőszülött fiú másik, talán az előzőnél még jelentősebb előjoga „az apai áldás” folytatása volt. Ő nyerte el ugyanis az apa áldását, és ezzel azt a jogot, hogy az apa halála után a család vezetője, szellemi-vallási irányítója légyen. A Bibliából tudjuk, hogy Jákob ezt is megszerezte bátyja elől, s hogy Izsák miután tévedésből őt áldja meg, kénytelen Ézsaunak ezért azt mondani, nincs másik áldása. Az idősebb fiú hiába kérleli őt: „Csak egy áldásod van? Áldj meg engem is, apám!” (ugyanott, 27. fejezet 38. vers). Kárpótlásul Izsák „pótáldásában” azt kívánja, hogy idővel szűnjön majd meg a Jákob által orvul megszerzett hegemónia Ézsau és népe fölött.

Képtalálat a következőre: „ézsau és jákob”

Az apai áldás megszerzésében az édesanya, Rebeka segít Jákobnak: Ézsau ruháit adja rá, karját kecskeszőrrel borítja be, ha a megvakult apa megérintené, vagy megszagolná őt, az idősebb, szőrös testvérnek vélhesse őt. S valóban, így is történik: Izsák tévedésből neki juttatja a család vezetését biztosító jogot. Mielőtt azonban kimondaná az áldást, így szól: „A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze S nem ismerte fel, mert a keze olyan szőrös volt, mint Ézsau keze, és megáldotta őt. Így szólt: Te vagy ez fiam, Ézsau? S ő így válaszolt: igen. Majd így szólt (Izsák): Lépj közelebb, had érintselek meg, fiam. Mihelyt odalépett, megcsókolta őt, és megérezte ruhájának illatát, és mgáldotta őt” (ugyanott, 27. fejezet, 22-27. vers).

„A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze” ― gyaykorta szokás ezt a mondatot, mondhatni szállóigeként, elsősorban a művészetek terén idézni. Míg zsidó testvéreink leginkább a hang művészetében (a zenében, az irodalomban és az előadóművészetben) jeleskedtek, addig a képzőművészet fizikai ágaiban (a szomrászatban és az építészetben) kevésbé tűntek ki sajátos tehetségükkel.

„A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze” ― a bibliai verset más tekintetben is, sokkal szélesebb értelemben is igaznak találhatjuk. Ez a mondás ugyanis jól jellemzi a zsidóság és más népek különös, a történelem által sajnálatos módon bizonyított kapcsolatát. Amíg számos nép a legtöbbször erőszakosan, durva eszközökkel, kezének erejével támadt a zsidóságra, addig mi hangunkkal, imádsággal és tanításainkkal fordultunk feléjük. Csak remélhetjük (és hitünk e tekintetben töretlen maradt), hogy Ézsau keze végre ellankad, s hogy Jákob hangja meghallgatásra talál majd…

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Previous post heti szakasz november 14-en: HÁJÉ SZÁRÁ
Next post heti szakasz november 28-an:L Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)